eu-charter

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Artikkel 11 - Sõna- ja teabevabadus

Artikkel 11 - Sõna- ja teabevabadus

1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest.

2. Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse.

 • Text:

  1. Artikkel 11 vastab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 10, mille sisu on järgmine:
  `1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma võimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest. Käesolev artikkel ei takista riike nõudmast raadio-, televisiooni- ja filmiettevõtete litsentseerimist.
  2. Kuna nende vabaduste kasutamisega kaasnevad kohustused ja vastutus, võidakse seda seostada niisuguste formaalsuste, tingimuste, piirangute või karistustega, mis on kindlaks määratud seaduses ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku, territoriaalse terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste reputatsiooni või õiguste kaitseks, konfidentsiaalse teabe avalikustamise vältimiseks või õigusemõistmise autoriteedi ja erapooletuse säilitamiseks.`
  Vastavalt harta artikli 52 lõikele 3 on kõnealuse õiguse tähendus ja ulatus sama Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni poolt garanteeritutega. Seetõttu ei tohi sellele kehtestatavad piirangud ületada konventsiooni artikli 10 lõikes 2 sätestatud piiranguid, ilma et see piiraks liidu konkurentsiõiguse piirangute kohaldamist liikmesriigi õigusele kehtestada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 10 lõike 1 kolmandas lauses osutatud litsentseerimist.
  2. Kõnealuse artikli lõikes 2 määratletakse selgesõnaliselt lõike 1 tagajärjed meediavabaduse suhtes. See põhineb eelkõige Euroopa Kohtu televisioonivaldkonda käsitleval kohtupraktikal, eelkõige 25. juuli 1991. aasta otsusel kohtuasjas C-288/89: Stichting Collective Antennevoorziening Gouda ja teised, EKL 1991, lk I-4007, protokollil liikmesriikide avalik-õigusliku ringhäälingu kohta, mis on lisatud Euroopa Ühenduse asutamislepingule ja nüüd aluslepingutele, ning nõukogu direktiivil 89/552/EMÜ (vt eriti selle seitsmeteistkümnendat põhjendust).

  Source:
  Euroopa Liidu Teataja C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Käesolevad selgitused valmistati algselt ette Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostanud konvendi presiidiumi juhtimisel. Selgitusi ajakohastati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel, pidades silmas nimetatud konvendi poolt harta tekstis (eelkõige artiklites 51 ja 52) tehtud kohandusi ning liidu õiguse arengut. Kuigi selgitustel endil pole õigusjõudu, on nad harta tõlgendamisel väärtuslikuks vahendiks, mille eesmärk on selgitada harta sätteid.
 • Judge v the Supreme Judicial Council
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Philip Morris Brands
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:325
 • Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:170
 • Neptune Distribution v Minister for Economic Affairs and Finance
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Fourth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:823
 • Neptune Distribution v Minister for Economic Affairs and Finance
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:460
 • CEO of Antena 3 v Extraconfidencial, S.L.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, civil section
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Members of the National Council of the Slovak Republic
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • Foundation Privacy First and others v The Netherlands (Ministries of Economic Affairs and Security and Justice)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • Digital Rights Ireland
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Audiovisual and media
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:496

0 results found

0 results found

0 results found