eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 45 - Swoboda przemieszczania się i pobytu

Artykuł 45 - Swoboda przemieszczania się i pobytu

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich. 2. Swoboda przemieszczania się i pobytu może zostać przyznana, zgodnie z Traktatami, obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego.

 • Text:

  Prawo zagwarantowane w ustępie 1 to prawo zagwarantowane w artykule 20 ustęp 2 litera a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zob. także podstawa prawna w artykule 21 i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 2002 r. w sprawie C-413/99 Baumbast, Rec. 2002, s. 709). Zgodnie z artykułem 52 ustęp 2 ma ono zastosowanie na warunkach i w granicach określonych w Traktatach.

  Ustęp 2 odnosi się do uprawnienia przyznanego Unii na mocy artykułów 77, 78 i 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym przyznanie tego prawa jest uzależnione od wykonania tego uprawnienia przez instytucje.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:296
 • Hristo Gaydarov v Direktor na Glavna direktsia ‘Ohranitelna politsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2011:749
 • Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277
 • Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Land Baden-Württemberg v Panagiotis Tsakouridis
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:708
 • Secretary of State for Work and Pensions v Taous Lassal
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

46 results found

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Kraj:
  Croatia

  Article 32
  Anyone lawfully within the territory of the Republic of Croatia shall enjoy freedom of
  movement and freedom to choose his/her residence.
  All citizens of the Republic shall be entitled to leave the state territory at any time and
  permanently or temporarily settle abroad, and to return at any time.
  The right to movement within the territory of the Republic of Croatia and the right to depart may be exceptionally be curtailed by law, if necessary to protect the legal order, or the health, rights and liberties of others.

  Article 146
  Citizens of the Republic of Croatia shall be European Union citizens and shall enjoy the rights
  guaranteed by the European Union acquis communautaire, and in particular:
  – freedom of movement and residence in the territory of all Member States,
  (...)
  All rights shall be exercised in compliance with the conditions and limitations laid down in
  the founding treaties of the European Union and the measures undertaken pursuant to such
  treaties.
  In the Republic of Croatia, all rights guaranteed by the European Union acquis
  communautaire shall be enjoyed by all citizens of the European Union.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Kraj:
  Croatia

  Članak 32.
  Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
  Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
  Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Kraj:
  Bulgaria

  Art. 35(1) Everyone shall be free to choose a place of residence and shall have the right to freedom of movement in the territory of the country and to leave the country. This right shall be restricted only by virtue of law in the name of national security, public health, and the rights and freedoms of other citizens. [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Kraj:
  Bulgaria

  Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Kraj:
  Austria

  Artikel 2 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

 • 4th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Kraj:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

0 results found

0 results found