eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 45 - Swoboda przemieszczania się i pobytu

Artykuł 45 - Swoboda przemieszczania się i pobytu

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich. 2. Swoboda przemieszczania się i pobytu może zostać przyznana, zgodnie z Traktatami, obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego.

 • Text:

  Prawo zagwarantowane w ustępie 1 to prawo zagwarantowane w artykule 20 ustęp 2 litera a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zob. także podstawa prawna w artykule 21 i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 2002 r. w sprawie C-413/99 Baumbast, Rec. 2002, s. 709). Zgodnie z artykułem 52 ustęp 2 ma ono zastosowanie na warunkach i w granicach określonych w Traktatach.

  Ustęp 2 odnosi się do uprawnienia przyznanego Unii na mocy artykułów 77, 78 i 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym przyznanie tego prawa jest uzależnione od wykonania tego uprawnienia przez instytucje.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.

0 results found

47 results found

 • Ustav Republike Hrvatske
  Kraj:
  Croatia

  Članak 32.
  Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
  Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
  Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Kraj:
  Bulgaria

  Art. 35(1) Everyone shall be free to choose a place of residence and shall have the right to freedom of movement in the territory of the country and to leave the country. This right shall be restricted only by virtue of law in the name of national security, public health, and the rights and freedoms of other citizens. [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Kraj:
  Bulgaria

  Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Kraj:
  Austria

  Artikel 2 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

 • 4th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Kraj:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Kraj:
  Austria

  Artikel 4 (1) Die Freizügigkeit der Person und des Vermögens innerhalb des Staatsgebietes unterliegt keiner Beschränkung. Artikel 4 (3) Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt. Artikel 4 (4) Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwendung der Reciprocität erhoben werden.Artikel 6 (1) Jeder Staatsbürger kann an jedem Orte des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über diesel-ben frei verfügen, sowie unter den gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig aus-üben. Artikel 6 (2) Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rechtes, Liegenschaften zu er-werben und über sie zu verfügen, im Wege des Gesetzes aus Gründen des öffentlichen Wohles zulässig.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Kraj:
  Austria

  Article 4 (1) There is no restriction on freedom of movement by the individual and his possessions inside the boundaries of the state. Article 4 (3) Freedom of emigration is restricted by the state only in the way of military Service. Article 4 (4) Exodus tolls may be exacted only as a matter of reciprocity. Article 6 (1) Every national can take up residence and domicile at any place inside the boundaries of the state, acquire every kind of real property and freely dispose of the same, as well as practice every kind of gainful activity subject to the conditions of the law. Article 6 (2) Restrictions on the right of mortmain to acquire and dispose of real property are for reasons of public weal admissible by way of law.

0 results found

0 results found