eu-charter

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Artikkel 45 - Liikumis- ja elukohavabadus

Artikkel 45 - Liikumis- ja elukohavabadus

1. Igal liidu kodanikul on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada. 2. Liikumis- ja elukohavabaduse võib aluslepingute kohaselt anda ka kolmandate riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil.

 • Text:

  Lõikega 1 tagatud õigus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punktiga a tagatud õigus (vt samuti õiguslikku alust artiklis 21 ja Euroopa Kohtu 17. septembri 2002. aasta otsust kohtuasjas C-413/99: Baumbast, EKL 2002, lk I-7091). Vastavalt artikli 52 lõikele 2 kohaldatakse seda aluslepingutes määratletud tingimustel ja ulatuses.

  Lõige 2 osutab liidule Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 77, 78 ja 79 omistatud pädevusele. Järelikult sõltub nimetatud õiguse andmine sellest, kas institutsioonid kasutavad neile antud volitusi.

  Source:
  Euroopa Liidu Teataja C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Käesolevad selgitused valmistati algselt ette Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostanud konvendi presiidiumi juhtimisel. Selgitusi ajakohastati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel, pidades silmas nimetatud konvendi poolt harta tekstis (eelkõige artiklites 51 ja 52) tehtud kohandusi ning liidu õiguse arengut. Kuigi selgitustel endil pole õigusjõudu, on nad harta tõlgendamisel väärtuslikuks vahendiks, mille eesmärk on selgitada harta sätteid.
 • Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:296
 • Hristo Gaydarov v Direktor na Glavna direktsia ‘Ohranitelna politsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2011:749
 • Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277
 • Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Land Baden-Württemberg v Panagiotis Tsakouridis
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:708
 • Secretary of State for Work and Pensions v Taous Lassal
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

46 results found

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Riik:
  Croatia

  Article 32
  Anyone lawfully within the territory of the Republic of Croatia shall enjoy freedom of
  movement and freedom to choose his/her residence.
  All citizens of the Republic shall be entitled to leave the state territory at any time and
  permanently or temporarily settle abroad, and to return at any time.
  The right to movement within the territory of the Republic of Croatia and the right to depart may be exceptionally be curtailed by law, if necessary to protect the legal order, or the health, rights and liberties of others.

  Article 146
  Citizens of the Republic of Croatia shall be European Union citizens and shall enjoy the rights
  guaranteed by the European Union acquis communautaire, and in particular:
  – freedom of movement and residence in the territory of all Member States,
  (...)
  All rights shall be exercised in compliance with the conditions and limitations laid down in
  the founding treaties of the European Union and the measures undertaken pursuant to such
  treaties.
  In the Republic of Croatia, all rights guaranteed by the European Union acquis
  communautaire shall be enjoyed by all citizens of the European Union.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Riik:
  Croatia

  Članak 32.
  Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
  Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
  Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Riik:
  Bulgaria

  Art. 35(1) Everyone shall be free to choose a place of residence and shall have the right to freedom of movement in the territory of the country and to leave the country. This right shall be restricted only by virtue of law in the name of national security, public health, and the rights and freedoms of other citizens. [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Riik:
  Bulgaria

  Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Riik:
  Austria

  Artikel 2 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

 • 4th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Riik:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

0 results found

0 results found