eu-charter

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Artikel 45 - Fri bevægelighed og opholdsret

Artikel 45 - Fri bevægelighed og opholdsret

 1. Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
 2. Fri bevægelighed og opholdsret kan i overensstemmelse med traktaterne indrømmes tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på en medlemsstats område.
 • Text:

  Den ret, der sikres ved stk. 1, er den, der er sikret ved artikel 20, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (jf. endvidere retsgrundlaget i artikel 21, og Domstolens dom af 17. september 2002, sag C-413/99, Baumbast, Sml. I s. 7091). I henhold til artikel 52, stk. 2, skal den anvendes på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt i traktaterne.

  I stk. 2 omtales den beføjelse, som Unionen har i henhold til artikel 77, 78 og 79 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Heraf følger, at indrømmelsen af denne ret er betinget af, at institutionerne udøver denne beføjelse.

  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.

0 results found

48 results found

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Land:
  Croatia

  Article 32
  Anyone lawfully within the territory of the Republic of Croatia shall enjoy freedom of
  movement and freedom to choose his/her residence.
  All citizens of the Republic shall be entitled to leave the state territory at any time and
  permanently or temporarily settle abroad, and to return at any time.
  The right to movement within the territory of the Republic of Croatia and the right to depart may be exceptionally be curtailed by law, if necessary to protect the legal order, or the health, rights and liberties of others.

  Article 146
  Citizens of the Republic of Croatia shall be European Union citizens and shall enjoy the rights
  guaranteed by the European Union acquis communautaire, and in particular:
  – freedom of movement and residence in the territory of all Member States,
  (...)
  All rights shall be exercised in compliance with the conditions and limitations laid down in
  the founding treaties of the European Union and the measures undertaken pursuant to such
  treaties.
  In the Republic of Croatia, all rights guaranteed by the European Union acquis
  communautaire shall be enjoyed by all citizens of the European Union.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Land:
  Croatia

  Članak 32.
  Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
  Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
  Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Land:
  Bulgaria

  Art. 35(1) Everyone shall be free to choose a place of residence and shall have the right to freedom of movement in the territory of the country and to leave the country. This right shall be restricted only by virtue of law in the name of national security, public health, and the rights and freedoms of other citizens. [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Land:
  Bulgaria

  Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 2 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

 • 4th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Land:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Land:
  Austria

  Artikel 4 (1) Die Freizügigkeit der Person und des Vermögens innerhalb des Staatsgebietes unterliegt keiner Beschränkung. Artikel 4 (3) Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt. Artikel 4 (4) Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwendung der Reciprocität erhoben werden.Artikel 6 (1) Jeder Staatsbürger kann an jedem Orte des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über diesel-ben frei verfügen, sowie unter den gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig aus-üben. Artikel 6 (2) Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rechtes, Liegenschaften zu er-werben und über sie zu verfügen, im Wege des Gesetzes aus Gründen des öffentlichen Wohles zulässig.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Land:
  Austria

  Article 4 (1) There is no restriction on freedom of movement by the individual and his possessions inside the boundaries of the state. Article 4 (3) Freedom of emigration is restricted by the state only in the way of military Service. Article 4 (4) Exodus tolls may be exacted only as a matter of reciprocity. Article 6 (1) Every national can take up residence and domicile at any place inside the boundaries of the state, acquire every kind of real property and freely dispose of the same, as well as practice every kind of gainful activity subject to the conditions of the law. Article 6 (2) Restrictions on the right of mortmain to acquire and dispose of real property are for reasons of public weal admissible by way of law.

0 results found

0 results found