eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

45. pants - Pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

45. pants - Pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

1. Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi dalībvalstu teritorijā. 2. Pārvietošanās un uzturēšanās brīvību saskaņā ar Līgumiem var piešķirt trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā.

 • Text:

  Panta 1. punktā garantētās tiesības ir tiesības, kas garantētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā (sk. arī juridisko pamatu 21. pantā, un Tiesas 2002. gada 17. septembra spriedumu lietā C-413/99 Baumbast, Recueil, 2002., 709. lpp.). Saskaņā ar Hartas 52. panta 2. punktu minētās tiesības piemēro saskaņā ar Līgumos paredzētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.

  Panta 2. punkts attiecas uz kompetencēm, kas Savienībai piešķirtas Līguma par Eiropas Savienības darbību 77., 78. un 79. pantā. Tātad šo tiesību piešķiršana ir atkarīga no iestādēm, kas īsteno minētās kompetences.

  Source:
  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Šie paskaidrojumi ir sagatavoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija vadībā. Tie ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaši 51. un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem nav juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai.

0 results found

47 results found

 • Ustav Republike Hrvatske
  Valsts:
  Croatia

  Članak 32.
  Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.
  Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu.
  Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Valsts:
  Bulgaria

  Art. 35(1) Everyone shall be free to choose a place of residence and shall have the right to freedom of movement in the territory of the country and to leave the country. This right shall be restricted only by virtue of law in the name of national security, public health, and the rights and freedoms of other citizens. [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Valsts:
  Bulgaria

  Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Valsts:
  Austria

  Artikel 2 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

 • 4th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Valsts:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Valsts:
  Austria

  Artikel 4 (1) Die Freizügigkeit der Person und des Vermögens innerhalb des Staatsgebietes unterliegt keiner Beschränkung. Artikel 4 (3) Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt. Artikel 4 (4) Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwendung der Reciprocität erhoben werden.Artikel 6 (1) Jeder Staatsbürger kann an jedem Orte des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über diesel-ben frei verfügen, sowie unter den gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig aus-üben. Artikel 6 (2) Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rechtes, Liegenschaften zu er-werben und über sie zu verfügen, im Wege des Gesetzes aus Gründen des öffentlichen Wohles zulässig.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Valsts:
  Austria

  Article 4 (1) There is no restriction on freedom of movement by the individual and his possessions inside the boundaries of the state. Article 4 (3) Freedom of emigration is restricted by the state only in the way of military Service. Article 4 (4) Exodus tolls may be exacted only as a matter of reciprocity. Article 6 (1) Every national can take up residence and domicile at any place inside the boundaries of the state, acquire every kind of real property and freely dispose of the same, as well as practice every kind of gainful activity subject to the conditions of the law. Article 6 (2) Restrictions on the right of mortmain to acquire and dispose of real property are for reasons of public weal admissible by way of law.

0 results found

0 results found