You are here:

Член 17 - Право на собственост

Член 17 - Право на собственост

  1. Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.
  2. Интелектуалната собственост е защитена.

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found