Scurtă prezentare a agenției FRA

Uniunea Europeană a înființat Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) cu scopul de a furniza instituțiilor UE și statelor membre cunoștințe de specialitate și asistență independentă pe bază de dovezi în domeniul drepturilor fundamentale. FRA este un organism independent al Uniunii Europene, finanțat din bugetul acesteia.

Activitățile noastre

1) Anchete la scară largă

 • Primul sondaj la nivelul UE privind experiențele legate de discriminare și victimizare ale imigranților și minorităților etnice (EU-MIDIS): 23 500 de persoane care proveneau din grupuri minoritare etnice sau de imigranți
 • Cea mai amplă anchetă realizată vreodată în domeniul violenței bazate pe gen împotriva femeilor în toate statele membre ale UE: 42 000 de femei
 • Cel mai amplu sondaj realizat vreodată la nivelul UE privind infracțiunile motivate de ură și discriminarea la adresa persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen: 93 000 de persoane LGBT
 • Anchetă menită să evidențieze condițiile de viață ale romilor și situația discriminării acestora: 85 000 de persoane
 • Sondaj privind antisemitismul: 6 000 de evrei

2) Cercetări juridice sau sociale comparative

 • Servicii de sprijinire a victimelor în UE: o imagine de ansamblu și o evaluare a drepturilor victimelor în practică
 • Infracțiunile motivate de ură în UE
 • Căi de atac în domeniul protecției datelor
 • Accesul la justiție
 • Copiii și justiția
 • Drepturile fundamentale ale migranților aflați în situație de ședere ilegală în UE
 • Drepturile fundamentale ale persoanelor cu retardare mentală și ale persoanelor cu probleme de sănătate mentală
 • Participarea politică a persoanelor cu handicap

3) Manuale pentru practicienii în domeniul dreptului

Aceste manuale prezintă legislația și jurisprudența UE într-un mod accesibil. FRA a abordat următoarele subiecte:

 • azil, frontiere și imigrație;
 • protecția datelor;
 • nediscriminarea.

FRA organizează, de asemenea, o conferință anuală privind drepturile fundamentale. Conferința reunește 300-400 de părți interesate esențiale, de la instituții ale UE până la instituții naționale și locale, organizații ale societății civile și practicieni, cu scopul de a discuta probleme specifice precum: drepturile fundamentale și migrația în UE (2014); infracțiunile motivate de ură (2013); accesul la justiție în perioade de austeritate (2012); drepturile fundamentale ale migranților aflați în situație de ședere ilegală (2011); și drepturile copilului (2010).

Colaboratorii noștri

FRA menține legături strânse cu instituții și organizații relevante de la toate nivelurile:

 • Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și agențiile UE;
 • autoritățile guvernamentale naționale, în special prin rețeaua sa de ofițeri naționali de legătură care au rolul de puncte de contact principale pentru FRA în statele membre, precum și prin grupurile de lucru tematice privind romii și infracțiunile motivate de ură;
 • reprezentanții statelor membre, reuniți cu scopul de a elabora bune practici în vederea aplicării la nivel național;
 • organizații internaționale precum Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);
 • organizații ale societății civile, instituții academice, organisme de promovare a egalității și instituții naționale în domeniul drepturilor omului.

FRA organizează reuniuni mai restrânse cu experți guvernamentali și alte părți interesate pentru a sprijini acțiunile subsecvente cercetărilor sale. La aceste reuniuni se pun în comun cunoștințele și se reliefează practici promițătoare ce ar putea contribui la soluționarea provocărilor specifice în domeniul drepturilor fundamentale.

FRA se angajează într-un dialog structurat cu societatea civilă prin Platforma drepturilor fundamentale (FRP). FRP este canalul prin care agenția cooperează și face schimb de informații cu aproape 400 de organizații ale societății civile, active în numeroase domenii ale drepturilor fundamentale la nivelul UE. Platforma reunește un grup variat de actori la nivel european, național și local. Este un forum unic care permite o dezbatere cu adevărat europeană pe marginea drepturilor fundamentale. Platforma se reunește o dată pe an.

Domeniile noastre de lucru

Un cadru multianual care acoperă o perioadă de cinci ani definește cele nouă domenii tematice ale activității FRA:

 • accesul la justiție;
 • victimele infracționalității, inclusiv despăgubirea victimelor;
 • societatea informațională și mai ales respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;
 • integrarea romilor;
 • cooperarea judiciară, cu excepția cooperării judiciare în materie penală;
 • drepturile copilului;
 • discriminarea;
 • imigrația și integrarea migranților, controlul vizelor, controlul la frontiere și azilul;
 • rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora.

Aceste domenii constituie cadrul în care se desfășoară diversele proiecte ale agenției.

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană pot să solicite cercetări sau avize în legătură cu teme specifice care nu sunt cuprinse în programul de lucru al Agenției, inclusiv în cadrul procedurilor legislative. Statele membre pot solicita FRA să le furnizeze date comparative și informații pe care să își fundamenteze elaborarea politicilor naționale.

Aprecierea activității FRA

Instituțiile UE și cele naționale fac deseori trimitere la datele, avizele și rapoartele FRA, de exemplu în:

 • raportul anual al Parlamentului European privind drepturile fundamentale și numeroase rezoluții parlamentare privind diferite aspecte legate de drepturile fundamentale;
 • concluziile Consiliului UE privind combaterea infracțiunilor motivate de ură și a violenței împotriva femeilor;
 • comunicarea Comisiei Europene privind integrarea romilor și strategia sa de combatere a traficului de persoane;
 • raportul Adunării Generale a ONU privind rasismul;
 • discuțiile parlamentare din 11 state membre.

„Rapoartele care oferă date comparative și fiabile privind toate statele membre sunt foarte apreciate de instituțiile UE. Aceste tipuri de rapoarte compară situația de fapt din diferite state membre și ajută la elaborarea politicilor la nivelul UE.”
(evaluarea externă independentă a FRA din 2012)

Cine suntem

Directorul FRA coordonează și gestionează activitatea agenției. Consiliul de administrație are responsabilitatea de a defini programul de activitate al agenției, de a aproba bugetul acesteia și de a-i monitoriza activitatea. Consiliul este format din experți independenți – câte unul din partea fiecărui stat membru, doi reprezentanți ai Comisiei Europene și un expert independent desemnat de Consiliul Europei. De asemenea, Agenția are un Comitet științific format din experți externi, care garantează calitatea lucrărilor sale.

Date privind FRA

 • Director: Michael O’Flaherty
 • Înființată în: 2007
 • Sediu: Viena, Austria
 • Personal: 113 angajați, plus stagiari
 • Buget: 21,2 milioane EUR
  Fiecare contribuabil european participă la costurile FRA cu 0,04 EUR pe an.
  Un procent de 73 % din buget este alocat activităților operaționale.