FRA pristatymas

Europos Sąjunga įsteigė ES pagrindinių teisių agentūrą (FRA), kuriai pavesta ES institucijoms ir valstybėms narėms teikti nepriklausomą faktais pagrįstą pagalbą ir praktines žinias apie pagrindines teises. FRA yra nepriklausoma ES agentūra, finansuojama iš Sąjungos biudžeto.

Ką veikiame

1) Plataus masto apklausos

 • Pirmoji ES masto apklausa apie imigrantų ir etninių mažumų atstovų diskriminacijos ir viktimizacijos patirtis (ES-MIDIS) (23 500 žmonių iš imigrantų ir etninių mažumų grupių).
 • Didžiausia apklausa visose ES valstybėse narėse apie smurtą lyties pagrindu prieš moteris (42 000 moterų).
 • Didžiausia ES masto apklausa apie neapykantos nusikaltimus prieš lesbietes, gėjus, biseksualus bei translyčius ir apie jų diskriminavimą (93 000 LGBT bendruomenės atstovų).
 • Apklausa, skirta parodyti romų gyvenimo sąlygas ir diskriminacijos būklę (85 000 žmonių).
 • Apklausa apie antisemitizmą (6 000 žydų tautybės žmonių).

2) Lyginamieji teisiniai ar socialiniai tyrimai

 • Paramos aukoms paslaugos – aukų teisių užtikrinimo apžvalga ir vertinimas.
 • Neapykantos nusikaltimai ES.
 • Duomenų apsaugos priemonės.
 • Teisė kreiptis į teismą.
 • Vaikai ir teisingumas.
 • Nelegalių migrantų pagrindinės teisės ES
 • Protine negalią ir psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų pagrindinės teisės.
 • Politinis neįgaliųjų dalyvavimas.

3) Vadovai praktikuojantiems teisininkams

Šiuose vadovuose suprantamai pristatomi ES teisės aktai ir teismų praktika. Juose FRA aptaria tokias temas:

 • prieglobsčio, sienų ir imigracijos;
 • duomenų apsaugos;
 • nediskriminavimo.

Be to, FRA kasmet rengia Pagrindinių teisių konferenciją. Konferencijoje 300–400 pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovų, atstovaujančių ES, nacionalinėms ir vietos institucijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms ir specialistams, aptaria įvairius konkrečius klausimus, pavyzdžiui, pagrindinių teisių ir migracijos į ES (2014), neapykantos nusikaltimų (2013), teisės kreiptis į teismą griežtos taupymo politikos įgyvendinimo laikotarpiu (2012), neteisėtų migrantų pagrindinių teisių (2011) ir vaikų teisių (2010).

Su kuo bendradarbiaujame

FRA palaiko glaudžius ryšius su atitinkamomis visų lygmenų institucijomis ir organizacijomis:

 • Europos Parlamentu, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija ir ES agentūromis;
 • nacionalinėmis valdžios institucijomis, pirmiausiai per nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų, kurie yra FRA atstovai ryšiams valstybėse narėse, tinklą, taip pat per temines romų ir kovos su neapykantos nusikaltimais darbo grupes;
 • veikloje dalyvaujančiais valstybių narių atstovais, kad būtų formuojama nacionaliniu lygmeniu skleistina geroji patirtis;
 • tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Europos Taryba, Jungtinės Tautos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO);
 • pilietinės visuomenės organizacijomis, mokslo įstaigomis, lygybės įstaigomis ir nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis.

Siekdama užtikrinti savo tyrimų rezultatų tolesnį taikymą, FRA rengia mažesnio masto susitikimus su vyriausybių ekspertais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Per šiuos susitikimus telkiamos žinios ir atkreipiamas dėmesys į tai, kas galėtų padėti spręsti konkrečius pagrindinių teisių srities uždavinius.

FRA dalyvauja struktūriniame dialoge su pilietine visuomene per Pagrindinių teisių platformą. Pagrindinių teisių platforma yra struktūra, agentūrai suteikianti galimybę bendradarbiauti ir keistis informacija su beveik 400 pilietinės visuomenės organizacijų, visoje ES veikiančių įvairiose pagrindinių teisių srityse. Platforma suburia įvairius Europos, nacionalinio ir vietos lygmenų subjektus. Tai išskirtinis forumas, suteikiantis galimybę rengti išties Europos lygio debatus dėl pagrindinių teisių. Platformos susitikimai rengiami kartą per metus.

Kokius klausimus sprendžiame

Penkerių metų daugiametėje programoje apibrėžtos devynios teminės FRA veiklos sritys:

 • teisė kreiptis į teismą;
 • nusikaltimų aukos, įskaitant kompensacijas aukoms;
 • informacinė visuomenė ir, visų pirma, pagarba asmeniniam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga;
 • romų integracija;
 • teismų bendradarbiavimas, išskyrus bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;
 • vaiko teisės;
 • diskriminacija;
 • imigracija ir migrantų integracija, vizos ir sienų kontrolė, taip pat prieglobstis;
 • rasizmas, ksenofobija ir susijusi nepakanta.

Šiose srityse vykdomi įvairūs agentūros projektai.

Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija gali paprašyti atlikti tyrimą ar pateikti nuomonę dėl konkrečių klausimų, neįtrauktų į agentūros darbo programą, be kita ko, taikant teisėkūros procedūrą. Valstybės narės gali paprašyti FRA pateikti duomenų ir informacijos, kuri padėtų joms rengti nacionalinę politiką.

Kaip FRA darbas vertinamas

ES ir nacionalinės institucijos dažnai remiasi FRA duomenimis, nuomonėmis ir ataskaitomis, pvz.:

 • Europos Parlamento metinėje pagrindinių teisių ataskaitoje ir įvairiose Parlamento rezoliucijose dėl įvairių pagrindinių teisių klausimų;
 • ES Tarybos išvadose dėl kovos su neapykantos nusikaltimais ir smurtu prieš moteris;
 • Europos Komisijos komunikate dėl romų integracijos ir kovos su prekyba žmonėmis strategijoje;
 • JT Generalinės Asamblėjos ataskaitoje apie rasizmą;
 • 11 valstybių narių parlamentuose rengiamose diskusijose.

„ES institucijos labai vertina ataskaitas, kuriose pateikiama patikimų lyginamųjų duomenų iš visų valstybių narių. Tokiose ataskaitose palyginama faktinė padėtis įvairiose valstybėse narėse; jos padeda rengti politiką ES lygmeniu.“
(2012 m. nepriklausomas FRA išorės vertinimas)

Kas esame

 

FRA faktai

 • Direktorius: Michael O’Flaherty
 • Steigimo metai: 2007
 • Vieta: Viena (Austrija)
 • Darbuotojai: 113, taip pat stažuotojai
 • Biudžetas: 21,2 mln. EUR
  FRA veikla kasmet kiekvienam Europos mokesčių mokėtojui kainuoja 0,04 EUR;
  73 proc. jos biudžeto panaudojama einamajai veiklai.