Predstavitev agencije FRA

Evropska unija je ustanovila Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA), da bi institucijam in državam članicam EU zagotavljala neodvisno pomoč in strokovno znanje s področja temeljnih pravic, ki temeljita na dokazih. Agencija FRA je neodvisen organ EU, ki se financira iz proračuna Unije.

Kaj počnemo?

1) Obsežne raziskave

 • Prva vseevropska raziskava izkušenj na področju diskriminacije in viktimizacije priseljencev in etničnih manjšin (EU–MIDIS): 23 500 pripadnikov skupin priseljencev in etničnih manjšin;
 • Najobsežnejša raziskava nasilja nad ženskami zaradi spola v vseh državah članicah EU doslej: 42 000 žensk;
 • Najobsežnejša vseevropska raziskava doslej v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva in diskriminacije do lezbijk, gejev, biseksualcev ali transseksualcev: 93 000 pripadnikov skupnosti LGBT;
 • Raziskava življenjskih razmer in razmer na področju diskriminacije med Romi: 85 000 oseb;
 • Raziskava antisemitizma: 6 000 Židov.

2) Primerjalna pravna ali družbena raziskava

 • Službe za pomoč žrtvam v EU: pregled in ocena dejanskih pravic žrtev;
 • Kazniva dejanja iz sovraštva v EU;
 • Pravna sredstva v zvezi z varstvom podatkov;
 • Dostop do pravnega varstva;
 • Pravno varstvo otrok;
 • Temeljne pravice migrantov z neurejenim statusom v EU;
 • Temeljne pravice oseb z zmanjšanimi intelektualnimi sposobnostmi in oseb, ki imajo težave z duševnim zdravjem;
 • Politično udejstvovanje invalidov.

3) Priročniki za pravnike

Ti priročniki zakonodajo in sodno prakso EU predstavljajo na razumljiv način. Agencija FRA je vključila naslednje teme:

 • azil, meje in priseljevanje;
 • varstvo podatkov;
 • nediskriminacija.

Agencija FRA tudi vsako leto organizira konferenco o temeljnih pravicah. Udeleži se je od 300 do 400 ključnih deležnikov iz institucij EU, nacionalnih in lokalnih institucij, organizacij civilne družbe ter strokovnih delavcev, ki razpravljajo o posebnih vprašanjih, kot so temeljne pravice in priseljevanje v EU (leta 2014), kazniva dejanja iz sovraštva (leta 2013), dostop do sodnega varstva v času varčevanja (leta 2012), temeljne pravice migrantov z neurejenim statusom (leta 2011) ter otrokove pravice (leta 2010).

S kom sodelujemo?

Agencija FRA je tesno povezana z ustreznimi institucijami in organizacijami na vseh ravneh:

 • z Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije, Evropsko komisijo in agencijami EU;
 • z nacionalnimi vladnimi organi, zlasti prek svoje mreže uradnikov za zvezo, ki so glavne točke za stike agencije FRA v državah članicah, ter prek tematskih delovnih skupin o Romih in kaznivih dejanjih iz sovraštva;
 • povezuje predstavnike držav članic pri razvoju dobrih praks, ki se nato izvajajo na nacionalni ravni;
 • z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, Združeni narodi ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE);
 • z organizacijami civilne družbe, akademskimi ustanovami, organi za spodbujanje enakosti in nacionalnimi ustanovami za človekove pravice.

Agencija FRA organizira manjše sestanke z vladnimi strokovnjaki in drugimi deležniki za podporo pri nadaljnjem spremljanju ugotovitev svojih raziskav. Na teh sestankih se združuje znanje in opozarja na obetavne prakse, ki bi lahko pomagale pri spopadanju s posebnimi izzivi na področju temeljnih pravic.

Agencija FRA vodi strukturiran dialog s civilno družbo prek platforme za temeljne pravice (FRP). Prek te platforme sodeluje in izmenjuje informacije s skoraj 400 organizacijami civilne družbe iz EU, ki se ukvarjajo s številnimi vprašanji s področja temeljnih pravic. Platforma povezuje raznoliko skupino akterjev na evropski, nacionalni in lokalni ravni. To je edinstven forum, ki omogoča resnično evropsko razpravo o temeljnih pravicah. Platforma se sestane enkrat letno.

Področje dela

V petletnem večletnem okviru je opredeljenih devet tematskih področij dela agencije FRA:

 • dostop do pravnega varstva;
 • žrtve kaznivih dejanj, vključno z odškodnino žrtvam;
 • informacijska družba, zlasti spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov;
 • vključevanje Romov;
 • pravosodno sodelovanje, razen v kazenskih zadevah;
 • otrokove pravice;
 • diskriminacija;
 • priseljevanje in vključevanje priseljencev, vizumi in mejni nadzor ter azil;
 • rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost.

Ta področja oblikujejo različne projekte agencije.

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija lahko zaprosijo za raziskavo ali mnenje o posebni temi, ki ne spada v delovni program agencije, tudi o zakonodajnih postopkih. Države članice lahko agencijo FRA zaprosijo za primerjalne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo pri razvoju nacionalnih politik.

Kako pomembno je delo agencije FRA

EU in nacionalne institucije se pogosto sklicujejo na podatke, mnenja in poročila agencije FRA, kot na primer v:

 • letnem poročilu Evropskega parlamenta o temeljnih pravicah in številnih parlamentarnih resolucijah o različnih vprašanjih s področja temeljnih pravic;
 • sklepih Sveta EU o boju proti kaznivim dejanjem iz sovraštva ter nasilju nad ženskami;
 • sporočilu Evropske komisije o vključevanju Romov in njeni strategiji o boju proti trgovini z ljudmi;
 • poročilu generalne skupščine ZN o rasizmu;
 • parlamentarnih razpravah v 11 državah članicah.

„Institucije EU zelo cenijo poročila, ki vsebujejo primerjalne in zanesljive podatke in zajemajo vse države članice. V takšnih poročilih se primerjajo dejanske razmere v različnih državah članicah in oblikovanje podpornih politik na ravni EU.“
(neodvisna zunanja ocena agencije FRA iz leta 2012)

Kdo smo?

Direktor agencije FRA vodi in upravlja agencijo. Upravni odbor je odgovoren za določitev delovnega programa agencije, odobritev njenega proračuna in spremljanje njenega dela. Upravni odbor sestavljajo neodvisni strokovnjaki, po eden iz vsake države članice, dva predstavnika Evropske komisije in en neodvisen strokovnjak , ki ga imenuje Svet Evrope. Agencija ima tudi znanstveni odbor, sestavljen iz zunanjih strokovnjakov, ki zagotavlja kakovost njenega dela.

Podatki o agenciji FRA

 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Ustanovljena: leta 2007
 • Kraj: Dunaj, Avstrija
 • Osebje: 113 in pripravniki
 • Proračun: 21,2 milijona EUR
  Vsak evropski davčni zavezanec vsako leto prispeva za stroške agencije FRA 0,04 EUR ;
  73 % proračuna se porabi za operativne dejavnosti.