Predstavujeme agentúru FRA

Európska únia zriadila Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA), aby poskytovala inštitúciám EÚ a členským štátom nezávislú pomoc a odborné poznatky založené na dôkazoch oblasti základných práv. Agentúra FRA je nezávislý orgán EÚ financovaný z rozpočtu Únie.

Čo robíme

1) Rozsiahle prieskumy

 • Prvý prieskum o skúsenostiach prisťahovalcov a etnických menšín s diskrimináciou a viktimizáciou (EU-MIDIS) vykonaný v rámci celej EÚ: 23 500 osôb zo skupín prisťahovalcov a etnických menšín
 • Doteraz najväčší prieskum o rodovo motivovanom násilí na ženách vo všetkých členských štátoch EÚ: 42 000 žien
 • Doteraz najväčší prieskum v rámci celej EÚ o trestných činoch z nenávisti a diskriminácii páchaných na lesbičkách, homosexuáloch, bisexuáloch a transrodových osobách: 93 000 LGBT osôb
 • Prieskum uskutočnený s cieľom poukázať na životné podmienky Rómov a situáciu týkajúcu sa ich diskriminácie: 85 000 osôb
 • Prieskum o antisemitizme: 6 000 osôb židovskej národnosti

2) Porovnávací výskum v právnej alebo sociálnej oblasti

 • Služby na podporu obetí v EÚ: prehľad a posudzovanie práv obetí v praxi
 • Trestné činy z nenávisti v EÚ
 • Prostriedky nápravy v oblasti ochrany údajov
 • Prístup k spravodlivosti
 • Deti a spravodlivosť
 • Základné práva nelegálnych migrantov v EÚ
 • Základné práva osôb s mentálnym postihnutím a osôb s problémami duševného zdravia
 • Účasť osôb so zdravotným postihnutím na politickom živote

3) Príručky pre odborníkov z právnej praxe

Tieto príručky prístupným spôsobom prezentujú súčasné právne predpisy a judikatúru EÚ. Agentúra FRA sa zaoberá týmito oblasťami:

 • azyl, hranice a prisťahovalectvo,
 • ochrana údajov,
 • nediskriminácia.

Agentúra FRA organizuje tiež každoročne konferenciu o základných právach. Na konferencii sa stretáva 300 – 400 hlavných zainteresovaných strán, t. j. zástupcovia inštitúcií EÚ, vnútroštátnych a miestnych inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a odborníci z praxe, aby diskutovali o konkrétnych otázkach. Napríklad: základné práva a migrácia do EÚ (2014), trestné činy z nenávisti (2013), prístup k spravodlivosti v časoch úsporných opatrení (2012), základné práva nelegálnych migrantov (2011) a práva dieťaťa (2010).

S kým spolupracujeme

Agentúra FRA udržiava úzke vzťahy s príslušnými inštitúciami a organizáciami na všetkých úrovniach:

 • Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia a agentúry EÚ,
 • vnútroštátne vládne orgány, najmä prostredníctvom jej siete národných styčných úradníkov, ktorí vystupujú ako hlavné kontaktné miesta agentúry FRA v členských štátoch, ako aj prostredníctvom tematických pracovných skupín pre problematiku Rómov a pre trestné činy z nenávisti,
 • sústreďuje zástupcov členských štátov, aby mohli rozvíjať osvedčené postupy a uplatňovať ich na vnútroštátnej úrovni,
 • medzinárodné organizácie, ako napríklad Rada Európy, OSN a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),
 • organizácie občianskej spoločnosti, akademické inštitúcie, orgány pre rovnosť a vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva.

Agentúra FRA organizuje menšie stretnutia s odborníkmi z vlády a inými zainteresovanými stranami na podporu následných opatrení na základe jej zistení z výskumu. Na týchto stretnutiach sa sústreďujú poznatky a upozorňuje sa perspektívne postupy, ktoré by mohli pomôcť pri riešení konkrétnych výziev v oblasti základných práv.

Agentúra FRA sa zapája do štruktúrovaného dialógu s občianskou spoločnosťou prostredníctvom Platformy pre základné práva. Prostredníctvom Platformy pre základné práva sa zabezpečuje spolupráca a výmena informácií takmer so 400 organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú mnohým záležitostiam týkajúcim sa základných práv v celej EÚ. Platforma spája rôznorodé skupiny subjektov na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni. Predstavuje jedinečné fórum, ktoré umožňuje skutočnú európsku diskusiu o základných právach. Platforma sa stretáva jedenkrát do roka.

Na čom pracujeme

Vo viacročnom rámci na obdobie piatich rokov je stanovených deväť tematických oblastí práce agentúry FRA:

 • prístup k spravodlivosti,
 • obete trestnej činnosti vrátane odškodnenia obetí,
 • informačná spoločnosť a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov,
 • integrácia Rómov,
 • justičná spolupráca okrem trestných vecí,
 • práva dieťaťa,
 • diskriminácia,
 • prisťahovalectvo a integrácia migrantov, vízové a hraničné kontroly a azyl,
 • rasizmus, xenofóbia a s tým súvisiaca intolerancia.

Tieto oblasti tvoria rámec jednotlivých projektov agentúry.

Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia môžu mimo pracovného programu agentúry a aj v priebehu legislatívnych postupov požiadať o uskutočnenie výskumu alebo poskytnutie stanoviska ku konkrétnej téme. Členské štáty môžu požiadať o porovnateľné údaje a informácie z agentúry FRA na fundovanú prípravu politiky na vnútroštátnej úrovni.

Ako sa hodnotí práca agentúry FRA

Inštitúcie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni sa často odvolávajú na údaje, stanoviská a správy agentúry FRA, ako sú napríklad:

 • výročná správa Európskeho parlamentu o základných právach a mnohé uznesenia Parlamentu o rôznych otázkach týkajúcich základných práv,
 • závery Rady EÚ o boji proti trestným činom z nenávisti a násiliu na ženách,
 • oznámenie Európskej komisie o integrácii Rómov a jej stratégii boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • správa Valného zhromaždenia OSN o rasizme,
 • parlamentné rokovania v 11 členských štátoch.

„Inštitúcie EÚ veľmi oceňujú správy, ktoré poskytujú porovnateľné a spoľahlivé údaje pokrývajúce všetky členské štáty. V týchto typoch správ sa porovnáva faktická situácia v jednotlivých členských štátoch a podporuje sa nimi tvorba politík na úrovni EÚ.“
(Nezávislé externé hodnotenie agentúry FRA z roku 2012)

Kto sme

Agentúru vedie a riadi riaditeľ agentúry FRA. Správna rada zodpovedá za stanovenie pracovného programu agentúry, schvaľovanie jej rozpočtu a monitorovanie jej činnosti. Správna rada pozostáva z nezávislých odborníkov, pričom každý členský štát vymenuje jedného odborníka, dvoch zástupcov Európskej komisie a jedného nezávislého odborníka vymenovaného Radou Európy. Agentúra má tiež vedecký výbor, ktorý pozostáva z externých odborníkov a ktorý zaručuje kvalitu jej práce.

Fakty o agentúre FRA

 • Riaditeľ: Michael O’Flaherty
 • Zriadená: v roku 2007
 • Sídlo: Viedeň, Rakúsko
 • Zamestnanci: 113 plus stážisti
 • Rozpočet: 21,2 mil. EUR
  Náklady na činnosť agentúry FRA stoja každého európskeho daňovníka 0,04 EUR ročne,
  pričom 73 % rozpočtu sa vynakladá na prevádzkové činnosti.