Predstavljamo FRA

Europska je unija osnovala Agenciju Europske unije za temeljna prava (FRA) kako bi institucijama EU-a i državama članicama pružila neovisnu, na dokazima utemeljenu pomoć i stručna znanja o temeljnim pravima. FRA je neovisno tijelo EU-a koje crpi sredstva iz proračuna Unije.

Čime se bavimo

1) Velika istraživanja

 • Prvo istraživanje na području EU-a o iskustvima u pogledu diskriminacije i viktimizacije doseljenika i etničkih manjina (EU-MIDIS): 23 500 osoba iz skupina doseljenika i etničkih manjina
 • Dosad najveće istraživanje o rodno utemeljenom nasilju nad ženama u svim državama članicama EU-a: 42 000 žena
 • Dosad najveće istraživanje na području EU-a o zločinu iz mržnje i diskriminaciji nad lezbijkama, homoseksualcima, biseksualcima i transrodnim osobama: 93 000 LGBT osoba
 • Istraživanje o uvjetima života i stanju diskriminacije nad Romima: 85 000 osoba
 • Istraživanje o antisemitizmu: 6 000 Židova

2) Komparativno pravno ili društveno istraživanje

 • Službe za pružanje potpore žrtvama u EU-u: pregled i procjena prava žrtava u praksi
 • Zločin iz mržnje u EU-u
 • Pravni lijekovi za zaštitu podataka
 • Pristup pravosuđu
 • Djeca i pravosuđe
 • Temeljna prava nezakonitih migranata u EU-u
 • Temeljna prava osoba s intelektualnim poteškoćama te osoba s duševnim smetnjama
 • Političko sudjelovanje osoba s invaliditetom

3) Priručnici za pravne stručnjake

U tim je priručnicima na pristupačan način prikazano zakonodavstvo i sudska praksa EU-a. FRA je obuhvatila sljedeće teme:

 • azil, granice i useljavanje;
 • zaštitu podataka;
 • zabranu diskriminacije.

FRA također održava godišnju Konferenciju o temeljnim pravima. Na konferenciji se okuplja 300 – 400 ključnih dionika, od institucija EU-a do nacionalnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i stručnjaka, kako bi se raspravilo o specifičnim pitanjima. Primjerice: o temeljnim pravima i migraciji prema EU-u (2014.); zločinu iz mržnje (2013.); pristupu pravosuđu u vrijeme štednje (2012.); temeljnim pravima nezakonitih migranata (2011.); te pravima djeteta (2010.).

S kime surađujemo

FRA održava bliske veze s relevantnim institucijama i organizacijama na svim razinama:

 • s Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije, Europskom komisijom i agencijama EU-a;
 • s nacionalnim vladinim tijelima, osobito putem mreže nacionalnih službenika za vezu koji djeluju kao glavne kontaktne točke za FRA-u u državama članicama te putem tematskih radnih skupina o Romima i zločinu iz mržnje
 • kako bi okupila predstavnike država članica s ciljem razvoja dobrih praksa za njihovu provedbu na nacionalnoj razini;
 • s međunarodnim organizacijama kao što su Vijeće Europe, Ujedinjeni narodi i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE);
 • s organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama, tijelima za promicanje jednakosti i institucijama za promicanje ljudskih prava.

FRA organizira manje sastanke s vladinim stručnjacima i ostalim dionicima kako bi pružila potporu praćenju svojih rezultata istraživanja. Na tim se sastancima udružuju znanja te ističu obećavajuće prakse koje bi mogle pomoći u rješavanju specifičnih izazova u pogledu temeljnih prava.

FRA sudjeluje u strukturnom dijalogu s civilnim društvom putem Platforme za temeljna prava (FRP). FRP je agencijin kanal za suradnju i razmjenu informacija s gotovo 400 organizacija civilnog društva koje rješavaju brojna pitanja povezana s temeljnim pravima. Platforma okuplja raznoliku skupinu aktera na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Predstavlja jedinstven forum kojim se omogućuje istinski europska rasprava o temeljnim pravima. Sastanak platforme održava se jednom godišnje.

Na što se usmjeravamo

Višegodišnjim okvirom za razdoblje od pet godina utvrđeno je devet tematskih područja FRA-ina rada:

 • pristup pravosuđu;
 • žrtve zločina uključujući naknade žrtvama;
 • informacijsko društvo te, osobito, poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka;
 • integracija Roma;
 • pravosudna suradnja, osim u kaznenim pitanjima;
 • prava djeteta;
 • diskriminacija;
 • useljavanje i integracija migranata, kontrola viza i granična kontrola te azil;
 • rasizam, ksenofobija i srodna netolerancija.

Tim se područjima uokviruju različiti projekti Agencije.

Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija mogu zatražiti istraživanje ili mišljenje o određenoj temi izvan Agencijina programa rada, uključujući tijekom zakonodavnih postupaka. Države članice mogu od FRA-e zatražiti komparativne podatke i informacije kako bi se informirale o razvoju nacionalnih politika.

Na koji se način vrednuje rad Agencije

EU i nacionalne institucije često upućuju na podatke Agencije, mišljenja i izvješća kao što su:

 • godišnje izvješće Europskog parlamenta o temeljnim pravima i brojne rezolucije parlamenta o različitim pitanjima povezanima s temeljnim pravima;
 • zaključci Vijeća EU-a o borbi protiv zločina iz mržnje i nasilja nad ženama;
 • komunikacija Europske komisije o integraciji Roma i njezina strategija protiv trgovanja ljudima;
 • izvješće Opće skupštine UN-a o rasizmu;
 • rasprave Parlamenta u 11 država članica.

„Institucije EU-a izuzetno cijene izvješća u kojima se pružaju komparativni i pouzdani podaci kojima su obuhvaćene sve države članice. U takvim se izvješćima uspoređuje činjenično stanje u različitim državama članicama i pruža potpora donošenju politika na razini EU-a.”
(FRA-ino nezavisno vanjsko ocjenjivanje iz 2012.)

O nama

Direktor FRA-e vodi Agenciju i upravlja njome. Upravni odbor odgovoran je za utvrđivanje agencijina programa rada, odobravanje njezina proračuna i nadzor njezina rada. Odbor se sastoji od nezavisnih stručnjaka, jednog stručnjaka kojeg imenuje svaka država članica, dvaju predstavnika Europske komisije i jednog nezavisnog stručnjaka kojeg imenuje Vijeće Europe. Agencija također ima svoj Znanstveni odbor sastavljen od vanjskih stručnjaka kojim jamči kvalitetu svojega rada.

Činjenice o Agenciji

 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Osnovana: 2007.
 • Lokacija: Beč, Austrija
 • Osoblje: 113, uz pripravnike
 • Proračun: 21,2 milijuna EUR
  Svaki europski porezni obveznik za FRA-u izdvaja 0,04 EUR godišnje,
  73 % proračuna troši se na operativne aktivnosti.