Iepazīstinām ar FRA

Eiropas Savienība dibināja ES Pamattiesību aģentūru (FRA), lai nodrošinātu ES iestādēm un dalībvalstīm neatkarīgu un uz pierādījumiem pamatotu atbalstu un speciālās zināšanas par pamattiesībām. FRA ir neatkarīga ES iestāde, un to finansē no Savienības budžeta.

Ko mēs darām?

1) Plaša mēroga apsekojumi

 • Pirmais ES mēroga apsekojums par imigrantu un etnisko minoritāšu diskriminācijas un viktimizācijas pieredzi (EU-MIDIS): 23 500 cilvēku no imigrantu un etnisko minoritāšu grupām
 • Visu laiku lielākais apsekojums par uz dzimumu pamatotu vardarbību pret sievietēm visās ES dalībvalstīs: 42 000 sievietes
 • Visu laiku lielākais ES mēroga apsekojums par naida noziegumiem un diskrimināciju pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām: 93 000 LGBT cilvēki
 • Apsekojums, lai parādītu romu dzīves apstākļus un diskriminācijas situāciju: 85 000 cilvēki
 • Antisemītisma apsekojums: 6 000 ebreju tautas cilvēku

2) Salīdzinošais tiesiskais vai sociālais pētījums

 • Cietušo atbalsta dienesti ES: cietušo tiesību pārskats un novērtējums praksē
 • Naida noziegumi ES
 • Datu aizsardzības līdzekļi
 • Piekļuve tiesiskumam
 • Bērni un tiesiskums
 • Neregulāro migrantu pamattiesības ES
 • Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem un garīgās veselības problēmām pamattiesības
 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām politiskā līdzdalība

3) Rokasgrāmatas praktizējošiem juristiem

Šajās rokasgrāmatās saprotamā veidā ir izskaidroti ES tiesību akti un tiesu prakse. FRA ir aprakstījusi šādus jautājumus:

 • patvērums, robežas un imigrācija;
 • datu aizsardzība;
 • nediskriminācija.

FRA arī organizē ikgadēju Pamattiesību konferenci. Konferencē sanāk kopā 300–400 ieinteresētās personas, sākot no ES līmeņa, līdz pat valsts un vietējā līmeņa iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un praktiķiem, lai apspriestu konkrētus jautājumus. Piemēram: pamattiesības un migrācija uz ES (2014. gads); naida noziegumi (2013. gads); piekļuve tiesiskumam taupības laikā (2012. gads); neregulāro migrantu pamattiesības (2011. gads); bērna tiesības (2010. gads).

Ar ko mēs sadarbojamies?

FRA uztur ciešu saikni ar attiecīgajām iestādēm un organizācijām visos līmeņos:

 • Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi, Eiropas Komisiju un ES aģentūrām;
 • valsts iestādēm, jo īpaši ar savu valsts sadarbības koordinatoru tīklu, kuri darbojas kā galvenie FRA kontaktpunkti dalībvalstīs, un ar tematiskajām darba grupām romu un naida noziegumu jautājumos;
 • saved kopā dalībvalstu pārstāvjus, lai izstrādātu labu praksi, ko īstenot valsts līmenī;
 • starptautiskām organizācijām, piemēram, Eiropadomi, ANO un Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO);
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijām, mācību iestādēm, līdztiesības atbalsta struktūrām un valsts cilvēktiesību iestādēm.

FRA organizē mazākas sanāksmes ar valstu ekspertiem un citām ieinteresētajām personām, lai atbalstītu savu pētījumu atklājumu ievērošanu. Šajās sanāksmēs tiek apkopotas zināšanas un izcelta daudzsološa prakse, kas varētu palīdzēt risināt konkrētas pamattiesību problēmas.

FRA iesaistās strukturētā dialogā ar pilsonisko sabiedrību, izmantojot Pamattiesību platformu (FRP). FRP ir pirmais aģentūras kanāls sadarbībai un informācijas apmaiņai ar gandrīz 400 pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā ar daudziem pamattiesību jautājumiem visā ES. Platforma pulcina kopā Eiropas, valstu un vietējā līmeņa ieinteresētās personas no dažādām grupām. Tas ir unikāls forums, kas nodrošina patiesas Eiropas debates par pamattiesībām. Platformas sanāksmes norisinās vienreiz gadā.

Kādus jautājumus mēs risinām?

Piecu gadu daudzgadīgajā ietvarā ir noteiktas FRA darba deviņas tematiskās jomas:

 • piekļuve tiesiskumam;
 • noziedzīgā nodarījumā cietušie, tostarp kompensācija cietušajiem;
 • informācija sabiedrībai, jo īpaši privātās dzīves neaizskaramība un personas datu aizsardzība;
 • romu integrācija;
 • tiesiskā sadarbība, izņemot krimināllietās;
 • bērna tiesības;
 • diskriminācija;
 • imigrācija un migrantu integrācija, vīzas un robežkontrole, patvērums;
 • rasisms, ksenofobija un ar to saistītā neiecietība.

Šīs jomas veido aģentūras dažādos projektus.

Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija var pieprasīt veikt pētījumu vai izteikt atzinumu par konkrētu jautājumu, kas neietilpst aģentūras darba programmā, tostarp tiesību aktu izstrādes procesā. Dalībvalstis no FRA var pieprasīt salīdzināmos datus un informāciju, lai informētu par valsts politikas attīstību.

Kā FRA darbs tiek vērtēts?

ES un valsts iestādes bieži atsaucas uz FRA datiem, atzinumiem un ziņojumiem, piemēram, tādiem kā:

 • Eiropas Parlamenta ikgadējais Pamattiesību ziņojums un daudzas Parlamenta rezolūcijas par dažādiem pamattiesību jautājumiem;
 • ES Padomes secinājumi par naida noziegumu un vardarbības pret sievietēm apkarošanu;
 • Eiropas Komisijas paziņojums par romu integrāciju un tās stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai;
 • ANO Ģenerālās asamblejas ziņojums par rasismu;
 • Parlamentārās diskusijas 11 dalībvalstīs.

„ES iestādes ļoti augstu novērtē ziņojumus, kuros sniegti salīdzināmi un ticami dati par visām dalībvalstīm. Šāda veida ziņojumi ļauj salīdzināt faktisko situāciju dažādās dalībvalstīs un atbalstīt politikas veidošanu ES līmenī.”
(FRA neatkarīgs ārējais novērtējums 2012. gadā)

Kas mēs esam?

FRA direktors vada un pārvalda aģentūru. Valde ir atbildīga par aģentūras darba programmas noteikšanu, tās budžeta apstiprināšanu un tās darba uzraudzību. Valde sastāv no neatkarīgiem ekspertiem, katra dalībvalsts ieceļ vienu ekspertu, diviem Eiropas Komisijas pārstāvjiem un viena Eiropadomes iecelta eksperta. Aģentūrai ir arī ārējo ekspertu Zinātniskā komiteja, kas garantē tās darba kvalitāti.

Fakti par FRA

 • Direktors: Michael O’Flaherty
 • Dibināta: 2007. gads
 • Atrašanās vieta: Vīne, Austrija
 • Personāls: 113 plus interni
 • Budžets: EUR 21,2 miljoni
  FRA katram Eiropas nodokļu maksātājam izmaksā EUR 0,04 gadā
  73 % no budžeta tiek tērēti operatīvajām darbībām.