Представяне на FRA

Европейският съюз създаде Агенцията на ЕС за основните права (FRA) със задачата да предоставя независима, основана на доказателства подкрепа и специализирани познания относно основните права на институциите и държавите членки на ЕС. FRA е независим орган на ЕС, който се финансира от бюджета на Съюза.

Какво правим

1) Широкообхватни проучвания

 • Първо общоевропейско проучване на опита в областта на дискриминацията и преследването на имигранти и етнически малцинства (EU-MIDIS): 23 500 души от имигрантски групи и групи на етническите малцинства
 • Най-голямо досега проучване относно свързаното с пола насилие срещу жени във всички държави членки на ЕС: 42 000 жени
 • Най-голямо досега общоевропейско проучване относно престъпленията от омраза и дискриминацията срещу лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални (ЛХБТ) лица: 93 000 ЛХБТ лица
 • Проучване на условията на живот и съществуването на дискриминация сред ромите: 85 000 души
 • Проучване на антисемитизма: 6000 евреи

2) Сравнителни правни или социални изследвания

 • Служби за подпомагане на жертвите в ЕС: преглед и оценка на практическото спазване на правата на жертвите
 • Престъпления от омраза в ЕС
 • Правни средства за защита на данните
 • Достъп до правосъдие
 • Децата и правосъдието
 • Основни права на мигрантите с нередовен статут в ЕС
 • Основни права на хората с интелектуални увреждания и на хората с проблеми с психичното здраве;
 • Участие на хората с увреждания в политическия живот.

3) Наръчници за юристи

Тези наръчници представят по достъпен начин законодателството и съдебната практика на ЕС. FRA включи следните теми:

 • международна закрила, граници и имиграция;
 • защита на данните;
 • недопускане на дискриминация.

FRA провежда също така ежегодна Конференция по основните права. В конференцията участват 300—400 заинтересовани страни, от европейски до национални и местни институции, организации на гражданското общество и практикуващи специалисти за обсъждане на конкретни въпроси. Например: основните права и миграцията в ЕС (2014 г.); престъпления от омраза (2013 г.); достъп до правосъдието във време на строги икономии (2012 г.); основни права на мигрантите с нередовен статут (2011 г.); и права на детето (2010 г.).

С кого работим

FRA поддържа тесни връзки със съответните институции и организации на всички равнища:

 • Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и агенциите на ЕС;
 • националните правителствени органи, по-специално чрез своята мрежа от национални служители за връзка, които действат като основни точки за контакт за FRA в държавите членки, и чрез проси и престъпленията от омраза;
 • събиране на представители на държавите членки за разработване на добри практики за изпълнение на национално равнище;
 • международни организации като Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);
 • организации на гражданското общество, академични институции, органи по въпросите на равенството и национални институции за права на човека.

FRA организира срещи в по-малък състав с правителствени експерти и други заинтересовани страни в подкрепа на последващите действия по констатациите от своите изследвания. На тези срещи се събират знания и се посочват обещаващи практики, които могат да помогнат за справяне със специфични предизвикателства в областта на основните права.

FRA участва в структуриран диалог с гражданското общество посредством Платформата за основните права (FRP). FRP е каналът на Агенцията за сътрудничество и обмен на информация с почти 400 организации на гражданското общество, които работят по многобройни въпроси на основните права в целия ЕС. Платформата обединява усилията на многообразна група от дейци на европейско, национално и местно равнище. Тя е единствен по рода си форум, който дава възможност за истински общоевропейски дебат по въпросите на основните права. Платформата заседава веднъж годишно.

Върху какво работим

Петгодишна рамка определя деветте тематични области на работата на FRA:

 • достъп до правосъдие;
 • жертви на престъпление, включително обезщетение на жертвите;
 • информационно общество, и по-специално зачитане на личния живот и защита на личните данни;
 • интегриране на ромите;
 • съдебно сътрудничество, с изключение на наказателноправните въпроси;
 • права на детето;
 • дискриминация;
 • имиграция и интегриране на мигрантите, визов и граничен контрол и международна закрила;
 • расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост.

Тези области оформят рамката на различните проекти на Агенцията..

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия могат да поискат изследване или становище по конкретна тема извън работната програма на Агенцията, включително в хода на законодателни процедури. Държавите членки могат да искат сравнителни данни и информация от FRA за информиране на работата по националните политики.

Как се оценява работата на FRA

ЕС и националните институции често използват данни, становища и доклади на FRA, сред които:

 • Годишен доклад на Европейския парламент относно основните права и многобройни парламентарни резолюции по различни въпроси на основните права;
 • Заключения на Съвета на ЕС относно борбата с престъпленията от омраза и насилието срещу жените;
 • Съобщение на Европейската комисия относно интегрирането на ромите и нейната стратегия за борба с трафика на хора;
 • Доклад на Общото събрание на ООН относно расизма;
 • Парламентарни обсъждания в 11 държави членки.

„Докладите, в които се предоставят сравними и надеждни данни, обхващащи всички държави членки, се ценят високо от институциите на ЕС. В този вид доклади се съпоставя фактическото положение в различни държави членки и се подпомага изготвянето на политиките на равнище ЕС.“
(Независима външна оценка на FRA от 2012 г.)

Кои сме ние

Директорът на FRA ръководи и управлява Агенцията. Управителният съвет отговаря за определяне на работната програма на Агенцията, одобрява нейния бюджет и наблюдава работата ѝ. Съставът на съвета включва по един независим експерт, определен от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един независим експерт, назначен от Съвета на Европа. Освен това към Агенцията е създаден научен комитет от независими външни експерти, който гарантира качеството на нейната работа.

Факти за FRA

 • Директор: Michael O’Flaherty
 • Създадена: 2007 г.
 • Местополож.: Виена, Австрия
 • Персонал: 113 плюс стажанти
 • Бюджет: 21,2 млн. EUR
  FRA струва на всеки европейски данъкоплатец по 0,04 EUR годишно
  73 % от бюджета се изразходват за оперативни дейности.