Præsentation af FRA

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) blev oprettet af EU for at levere uafhængig evidensbaseret bistand og ekspertise om grundlæggende rettigheder til EU-institutioner og medlemsstater. FRA er et uafhængigt EU-organ, der finansieres via Unionens budget.

Hvad gør vi?

1) Omfattende undersøgelser

 

2) Sammenlignende juridiske eller sociale undersøgelser

 

3) Håndbøger for retlige aktører

I disse håndbøger præsenteres EU-lovgivning og retspraksis på en lettilgængelig måde. FRA har behandlet følgende emner:

FRA afholder også en årlig konference om grundlæggende rettigheder. Konferencen samler 300–400 nøgleaktører, lige fra EU-institutioner til nationale og lokale institutioner, civilsamfundsorganisationer og fagfolk, for at drøfte specifikke spørgsmål. F.eks.: grundlæggende rettigheder og migration til EU (2014), hate crime (2013), adgang til domstolene i krisetider (2012), ulovlige indvandreres grundlæggende rettigheder (2011) og barnets rettigheder (2010).

Hvem samarbejder vi med?

FRA opretholder tætte forbindelser med relevante institutioner og organisationer på alle niveauer:

 • Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og EU-agenturer
 • nationale myndigheder, navnlig via dets netværk af nationale forbindelsesofficerer, der fungerer som hovedkontaktpunkter for FRA i medlemsstaterne, og via tematiske arbejdsgrupper vedrørende romaer og hate crime
 • ved at samle medlemsstaternes repræsentanter for at udvikle god praksis med henblik på gennemførelse på nationalt plan
 • internationale organisationer, f.eks. Europarådet, De Forenede Nationer og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
 • civilsamfundsorganisationer, akademiske institutioner, ligestillingsorganer og nationale menneskerettighedsinstitutioner.

FRA tilrettelægger mindre møder med statslige eksperter og andre interessenter for at støtte opfølgningen af sine forskningsresultater. På disse møder samles viden, og der sættes fokus på lovende praksis, som kunne bidrage til at imødegå specifikke udfordringer inden for grundlæggende rettigheder.

FRA indgår i en struktureret dialog med civilsamfundet gennem platformen for grundlæggende rettigheder (Fundamental Rights Platform, FRP). FRP er agenturets kanal for samarbejde og udveksling af information med knap 400 civilsamfundsorganisationer, som beskæftiger sig med en lang række spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i hele EU. Platformen samler en forskelligartet gruppe af aktører på europæisk, nationalt og lokalt plan. Det er et enestående forum, som giver mulighed for en egentlig europæisk debat om grundlæggende rettigheder. Platformen mødes én gang om året.

Hvad beskæftiger vi os med?

I en flerårig ramme, der løber over fem år, fastsættes de ni tematiske områder for FRA's arbejde:

 • adgang til domstolene
 • ofre for forbrydelser, herunder erstatning til ofre
 • informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger
 • integration af romaer
 • retligt samarbejde, undtagen i straffesager
 • barnets rettigheder
 • forskelsbehandling
 • indvandring og integration af indvandrere, visum- og grænsekontrol samt asyl
 • racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed.

Disse områder danner baggrund for agenturets forskellige projekter.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen kan anmode om en undersøgelse eller en udtalelse om et specifikt emne uden for agenturets arbejdsprogram, herunder i forbindelse med lovgivningsmæssige procedurer. Medlemsstaterne kan anmode om komparative data og oplysninger fra FRA som input til udviklingen af nationale politikker.

Hvordan vurderes FRA's arbejde?

EU-institutioner og nationale institutioner henviser ofte til data, udtalelser og rapporter fra FRA, f.eks.:

 • Europa-Parlamentets årlige betænkning om grundlæggende rettigheder og talrige parlamentsbeslutninger om forskellige spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder
 • konklusioner fra Rådet for Den Europæiske Union om bekæmpelse af hate crime og vold mod kvinder
 • Europa-Kommissionens meddelelse om integration af romaer og dens strategi for bekæmpelse af menneskehandel
 • rapport fra FN's generalforsamling om racisme
 • parlamentariske drøftelser i 11 medlemsstater.

"Rapporterne, som indeholder komparative og pålidelige data for alle medlemsstater, værdsættes højt af EU-institutionerne. Disse typer af rapporter sammenligner den faktiske situation i forskellige medlemsstater og støtter den politiske beslutningstagning på EU-plan."
(FRA's uafhængige eksterne evaluering i 2012)

Hvem er vi?

FRA's direktør leder og forvalter agenturet. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge agenturets arbejdsprogram, godkende dets budget og overvåge dets arbejde. Bestyrelsen består af uafhængige eksperter, én udpeget af hver medlemsstat, to repræsentanter fra Europa-Kommissionen samt en uafhængig ekspert udpeget af Europarådet. Agenturet har ligeledes et videnskabeligt udvalg bestående af eksterne eksperter, hvilket sikrer kvaliteten af dets arbejde.

Fakta om FRA

 • Direktør: Michael O’Flaherty
 • Oprettet: 2007
 • Placering: Wien, Østrig
 • Ansatte: 113 plus praktikanter
 • Budget: 21,2 mio. EUR
  FRA koster hver europæisk skatteborger 0,04 EUR årligt
  73 % af budgettet anvendes til operationelle aktiviteter.