Představujeme agenturu FRA

Agentura EU pro základní práva (FRA) byla zřízena Evropskou unií s cílem poskytovat orgánům EU a členským státům nezávislou pomoc a odborné poradenství v oblasti základních práv podložené fakty a důkazy. Agentura FRA je nezávislým subjektem EU financovaným z rozpočtu Unie.

Co děláme

1) Rozsáhlé průzkumy

 • první průzkum o zkušenostech přistěhovalců a etnických menšin s diskriminací a viktimizací provedený v rámci celé EU (EU-MIDIS): 23 500 osob ze skupin přistěhovalců a etnických menšin
 • dosud největší průzkum o násilí na ženách založeném na pohlaví ve všech členských státech EU: 42 000 žen
 • dosud největší průzkum o trestných činech z nenávisti a o diskriminaci, které zažívají lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby (LGBT), provedený v rámci celé EU: 93 000 LGBT osob
 • průzkum, který měl ukázat životní podmínky a situaci v oblasti diskriminace mezi Romy: 85 000 osob
 • průzkum o antisemitismu: 6 000 Židů

2) Srovnávací právní nebo sociální výzkum

 • služby podpory obětem v EU: přehled a hodnocení práv obětí v praxi
 • trestné činy z nenávisti v EU
 • opatření na ochranu údajů
 • přístup ke spravedlnosti
 • děti a spravedlnost
 • základní práva nelegálních migrantů v EU
 • základní práva osob s mentálním postižením a osob s duševními poruchami
 • účast osob se zdravotním postižením na politickém životě

3) Příručky pro advokáty

Tyto příručky představují právní předpisy EU a judikaturu přístupným způsobem. Agentura FRA se v nich zabývá těmito tématy:

 • azyl, hranice a přistěhovalectví,
 • ochrana údajů,
 • zákaz diskriminace.

Agentura FRA také pořádá každoroční konferenci o základních právech. Tato konference umožňuje vzájemný kontakt 300–400 hlavních zúčastněných stran, od zástupců orgánů EU až po zástupce vnitrostátních a místních orgánů, organizací občanské společnosti a odborníků z praxe, kteří diskutují o konkrétních otázkách. Například: základní práva a migrace do EU (2014), trestné činy z nenávisti (2013), přístup ke spravedlnosti v době úsporných opatření (2012), základní práva nelegálních migrantů (2011) a práva dítěte (2010).

S kým spolupracujeme

Agentura FRA má úzké vazby na významné orgány a organizace na všech úrovních:

 • Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise a agentury EU,
 • vnitrostátní vládní orgány, zejména prostřednictvím sítě národních styčných úředníků, kteří vystupují jako hlavní kontaktní místa pro agenturu FRA v členských státech, a prostřednictvím tematických pracovních skupin zaměřených na Romy a trestné činy z nenávisti,
 • spojuje zástupce členských států při vytváření osvědčených postupů k provádění na vnitrostátní úrovni,
 • mezinárodní organizace, jako jsou Rada Evropy, Organizace spojených národů a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE),
 • organizace občanské společnosti, akademické instituce, orgány pro rovné zacházení a vnitrostátní organizace pro lidská práva.

Agentura FRA organizuje menší setkání s vládními odborníky a jinými zúčastněnými stranami na podporu sledování svých zjištění výzkumu. Tato setkání soustředí poznatky a poukazují na slibné postupy, které by mohly pomoci řešit konkrétní výzvy v oblasti základních práv.

Agentura FRA je zapojena do strukturovaného dialogu s občanskou společností prostřednictvím Platformy pro základní práva (Fundamental Rights Platform, FRP). Tato platforma je kanálem agentury pro spolupráci a výměnu informací s téměř 400 organizacemi občanské společnosti a zabývá se řadou otázek týkajících se základních práv napříč EU. Platforma spojuje rozmanitou skupinu aktérů na evropské, vnitrostátní a místní úrovni. Jedná se o jedinečné fórum, které umožňuje skutečně evropskou debatu o základních právech. Platforma se schází jednou ročně.

Na čem pracujeme

Víceletý rámec na dobu pěti let vymezuje devět tematických oblastí práce agentury FRA:

 • přístup ke spravedlnosti,
 • oběti trestných činů, včetně odškodňování obětí,
 • informační společnost, zejména respektování soukromého života a ochrana osobních údajů,
 • integrace Romů,
 • justiční spolupráce v jiných než trestních věcech,
 • práva dítěte,
 • diskriminace,
 • přistěhovalectví a integrace migrantů, víza, ochrana hranic a azyl,
 • rasismus, xenofobie a s nimi spojená netolerance.

Tyto oblasti tvoří základ různých projektů agentury.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise mohou požádat o výzkum nebo o stanovisko ke konkrétnímu tématu nad rámec pracovního programu agentury, a to i v průběhu legislativních postupů. Členské státy mohou agenturu FRA požádat o srovnávací údaje a informace, aby mohly poskytnout informační vstupy pro vývojové trendy vnitrostátní politiky.

Jak je práce agentury FRA hodnocena

Evropská unie a vnitrostátní orgány se často odkazují na údaje, stanoviska a zprávy agentury FRA. Například:

 • výroční zpráva Evropského parlamentu o základních právech a četná usnesení Parlamentu o různých otázkách týkajících se základních práv,
 • závěry Rady EU o boji proti trestným činům z nenávisti a násilí na ženách,
 • sdělení Evropské komise o integraci Romů a její strategii boje proti obchodování s lidmi,
 • zpráva Valného shromáždění OSN o rasismu,
 • parlamentní jednání v jedenácti členských státech.

„Zprávy, které poskytují srovnávací a spolehlivé údaje zahrnující všechny členské státy, jsou velmi oceňovány orgány EU. Tyto druhy zpráv porovnávají faktickou situaci v různých členských státech a podporují tvorbu politiky na úrovni EU.“
(nezávislé externí hodnocení agentury FRA z roku 2012)

Kdo jsme

Agenturu FRA vede a řídí její ředitel. Správní rada odpovídá za vymezení pracovního programu agentury, schvalování jejího rozpočtu a sledování její práce. Správní radu tvoří nezávislí odborníci, přičemž každý členský stát jmenuje jednoho, dva zástupci Komise a jeden nezávislý odborník jmenovaný Radou Evropy. Agentura má také vědecký výbor externích odborníků, který zaručuje kvalitu její práce.

Fakta o agentuře FRA

 • Ředitel: Michael O’Flaherty
 • Zřízena: 2007
 • Sídlo: Vídeň, Rakousko
 • Zaměstnanci: 113 plus stážisté
 • Rozpočet: 21,2 milionu EUR
  agentura FRA stojí každého evropského daňového poplatníka 0,04 EUR ročně
  73 % rozpočtu se vynakládá na provozní činnosti