eu-charter

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Poveljom Europske unije o temeljnim pravima u primarno pravo EU-a ugrađen je cijeli niz temeljnih prava koja uživaju građani EU-a i osobe s boravištem u EU-u. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Povelja je postala pravno obvezujuća.

U ovom je odjeljku na internetskim stranicama dostupan internetski alat za pretraživanje „Charterpedia” s pomoću kojeg možete jednostavno pristupiti informacijama o Povelji i njezinim odredbama. Za svaki je članak Povelje dostupno službeno objašnjenje članka, povezana sudska praksa Europske unije i nacionalna sudska praksa te povezane odredbe u nacionalnom ustavnom pravu i međunarodnom pravu. Ona sadržava i upućivanja na akademske članke i povezane publikacije FRA-e.

Odbor Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) prvotno je prikupio te podatke, a FRA ih održava i neprestano nadopunjuje od 2009.

U Bazi podataka sudske praksedostupne su i informacije o sudskoj praksi Europske unije i nacionalnoj sudskoj praksi.

BAZA PODATAKA SUDSKE PRAKSE

0 total results found