FRA
5
March
2014

Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE

W niniejszym zestawieniu przedstawiono niektóre przykładowe wnioski z badania, które zamieszczono obok ogólnych rozważań jako potencjalne „rozwiązania na przyszłość” w obszarze reagowania na przypadki przemocy wobec kobiet.Wyniki badania FRA służą udzieleniu wsparcia decydentom i innym zainteresowanym podmiotom w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w całej UE. W oparciu o nie, FRA opracowała szereg szczegółowych opinii, które zostały przedstawione w głównych wynikach badania i sprawozdaniach podsumowujących.