8
March
2019

Zkušenosti a vnímání antisemitismu - Druhý průzkum týkající se diskriminace a zločinů z nenávisti proti Židům v EU - Shrnutí

Tato zpráva shrnuje hlavní zjištění druhého průzkumu FRA o zkušenostech Židů se zločiny
z nenávisti, s diskriminací a antisemitismem v Evropské unii – největšího průzkumu zaměřeného
na židovské obyvatele, který kdy byl proveden na celém světě.

Průzkum zahrnoval 12 členských států EU a v nich téměř 16 500 osob, které samy sebe identifikují jako Židy. Navazuje na první průzkum agentury, který byl proveden v sedmi zemích v roce 2012.