8
March
2019

Antisemītisma pieredze un uztvere - Otrais pētījums par diskrimināciju un naida noziegumiem pret ebrejiem Eiropas Savienībā - Kopsavilkums

Šajā ziņojumā ir izklāstīti galvenie konstatējumi, kas sniegti FRA otrajā pētījumā par ebreju
izcelsmes cilvēku pieredzi attiecībā uz naida noziegumiem, diskrimināciju un antisemītismu
Eiropas Savienībā — lielākajā no pasaulē jebkad veiktajiem pētījumiem par ebreju
izcelsmes cilvēkiem.

Pētījumā ir ietvertas 12 ES dalībvalstis, un tajā piedalījās gandrīz 16 500 privātpersonu, kuras sevi uzskata par ebrejiem. Tas papildina Pamattiesību aģentūras pirmo pētījumu, kas 2012. gadā tika veikts septiņās valstīs.