eu-charter

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu ES tiesību aktos ir iestrādāts plašs pamattiesību klāsts, kas paredzēts ES pilsoņiem un iedzīvotājiem. Tā kļuva juridiski saistoša 2009. gada 1. decembrī, kad stājās spēkā Lisabonas līgums.

Šajā tīmekļa vietnes sadaļā ir pieejama “hartapēdija” — tiešsaistes rīks, kas sniedz viegli pieejamu informāciju par hartu un tās noteikumiem. Attiecībā uz katru hartas pantu — tajā ir ietverti hartas pantu, saistītās Eiropas un dalībvalstu judikatūras un saistīto dalībvalstu konstitucionālo tiesību, kā arī starptautisko tiesību noteikumu oficiāli skaidrojumi. Tajā ir arī ietvertas atsauces uz akadēmisko analīzi un saistītajām FRA publikācijām.

Hartapēdijas sākotnējo kompilāciju izveidoja Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE). Kopš 2009. gada FRA to uztur un pastāvīgi paplašina.

Eiropas un dalībvalstu judikatūra ir pieejama arī Judikatūras datubāzē.

JUDIKATŪRAS DATUBĀZE

0 total results found