eu-charter

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 8 - Il-protezzjoni tad-data personali

Artikolu 8 - Il-protezzjoni tad-data personali

1. Kull persuna għandha d-dritt għall-protezzjoni ta' data personali li tirrigwardaha.

2. Din id-data għandha tiġi trattata b'mod ġust għal finijiet determinati u abbażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew fuq bażi oħra leġittima stabbilita mil-liġi. Kull persuna għandha d-dritt ta' aċċess għad-data miġbura li għandha x'taqsam magħha u d-dritt li tikseb ir-rettifika tagħha.

3. L-osservanza ta' dawn ir-regoli għandha titqiegħed taħt il-kontroll ta' awtorità indipendenti.

 • Text:

  Dan l-Artikolu huwa bbażat fuq l-Artikolu 286 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u fuq id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31) kif ukoll fuq l-Artikolu 8 tal-KEDB u l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa tat- 28 ta' Jannar 1981 dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward ta' l-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali, li ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha. L-Artikolu 286 tat-Trattat KE huwa issa ssostitwit bl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 39 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Qed issir ukoll referenza għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). Id-Direttiva u r-Regolament hawn fuq imsemmija fihom kondizzjonijiet u limitazzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali.

  Source:
  Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Dawn l-ispjegazzjonijiet ġew imħejjija oriġinarjament taħt ir-responsabbiltà tal-Praesidium tal-Konvenzjoni li abbozza l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. Huma ġew aġġornati taħt ir-responsabbiltà tal-Praesidium tal-Konvenzjoni Ewropea, fid-dawl ta' l-aġġustamenti li saru għat-test tal-Karta minn dik il-Konvenzjoni (partikolarment fl-Artikoli (51 U 52) u ta' l-evoluzzjoni fil-liġi ta' l-Unjoni. Għalkemm dawn l-ispjegazzjonijiet m'għandhomx fihom infushom l-istatus ta' liġi, huma mezz siewi ta' interpretazzjoni intiż sabiex ikunu ċċarati d-dispożizzjonijiet tal-Karta.
 • Criminal proceedings against H. K.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:152
 • Mr. … and Mrs …. v. Direct Tax Department (anonymised judgment)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of the Grand Duchy of Luxembourg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Privacy International v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:790
 • État luxembourgeois v B and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:795
 • La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:791
 • Mr A vs the National Revenue Agency (NRA) (Национална агенция за приходите, НАП)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:559
 • The commercial MIRACLIA TELECOMUNICACIONES, S.L. against the STATE ADMINISTRATION.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Spanish Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • European Commission v Hungary.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:476
 • CJ v Court of Justice of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:474

75 results found

 • Act No. 428 of 2002 on personal data protection
  Pajjiż:
  Slovakia

  Section 1(1) This Act regulatesa) protection of personal data of natural persons in the course of their processing, b) principles of personal data processing, c) security of personal data, d) protection of the rights of data subjects, e) transborder personal data flow, f) registration and keeping of records of filing systems, g) establishment, status and scope of powers of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic (hereinafter the “Office”) (...)

 • Constitution of the Slovak Republic
  Pajjiż:
  Slovakia

  Article 19 (...) (3) Everyone has the right to protection against unauthorized collection, publication, or other misuse of personal data.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Pajjiż:
  Slovakia

  Čl. 19 (...) (3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

 • Law No. 677/2001 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data, amended and completed
  Pajjiż:
  Romania

  Article 1: Purpose (1) The purpose of this law is to guarantee and protect the individual’s fundamental rights and freedoms, especially the right to personal, family and private life, with regard to the processing of personal data.

 • Law no.506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector
  Pajjiż:
  Romania

  Article 4: (1) The confidentiality of communications and the related traffic data by means of public electronic communications networks and publicly available electronic communications services is guaranteed. (2) Listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the related traffic data are prohibited, except for the following cases: a) these operations are carried out by the users who participate in that communication; b) the users who participate in that communication have previously given their written consent; c) these operations are carried out by the competent authorities, under the conditions set out by the legal provisions in force.

 • Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  Pajjiż:
  Romania

  Articolul 4: (1) Confidenţialitatea comunicărilor transmise prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi confidenţialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea şi orice altă formă de interceptare ori supraveghere a comunicărilor şi a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepţia cazurilor următoare:a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicarea respectivă;b) utilizatorii care participă la comunicarea respectivă şi-au dat, în prealabil, consimţământul scris cu privire la efectuarea acestor operaţiuni;c) se realizează de autorităţile competente, în condiţiile legii.

 • Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
  Pajjiż:
  Romania

  Articolul 1: (1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • Act on the Protection of Personal Data
  Pajjiż:
  Portugal
 • Constituição da República Portuguesa
  Pajjiż:
  Portugal

  Artigo 35.º (Utilização da informática) 1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através de entidade administrativa independente. 3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei. 5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de protecção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional. 7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Pajjiż:
  Portugal

  Article 35 (Use of information technology) (1) All citizens have the right of access to any computerised data relating to them and the right to be informed of the use for which the data is intended, under the law; they are entitled to require that the contents of the files and records be corrected and brought up to date.(2) The law shall determine what is personal data as well as the conditions applicable to automatic processing, connection, transmission and use thereof, and shall guarantee its protection by means of an independent administrative body. (3) Computerised storage shall not be used for information concerning a person's ideological or political convictions, party or trade union affiliations, religious beliefs, private life or ethnic origin, except where there is express consent from the data subject, authorisation provided for under the law with guarantees of non-discrimination or, in the case of data, for statistical purposes, that does not identify individuals. (4) Access to personal data of third parties is prohibited, except in exceptional cases as prescribed by law. (5) Citizens shall not be given an all-purpose national identity number. (6) Everyone shall be guaranteed free access to public information networks and the law shall define the regulations applicable to the transnational data flows and the adequate norms of protection for personal data and for data that should be safeguarded in the national interest. (7) Personal data kept on manual files shall benefit from protection identical to that provided for in the above Articles, in accordance with the law.  

 • Lei da protecçao de dados pessoais (Lei 67/98)
  Pajjiż:
  Portugal
 • Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data
  Pajjiż:
  Poland

  Article 1 1. Any person has a right to have his/her personal data protected. 2. The processing of personal data can be carried out in the public interest, the interest of the data subject, or the interest of any third party, within the scope and subject to the procedure provided for by the Act.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Pajjiż:
  Poland

  Article 47 Everyone shall have the right to legal protection of his private life and family life, of his honour and good reputation and to make decisions about his personal life. Article 51 1. No one may be obliged, except on the basis of statute, to disclose information concerning his person. 2. Public authorities shall not acquire, collect or make accessible information on citizens other than that which is necessary in a democratic state ruled by law. 3. Everyone shall have a right of access to official documents and data collections concerning him. Limitations upon such rights may be established by statute. 4. Everyone shall have the right to demand the correction or deletion of untrue or incomplete information, or information acquired by means contrary to statute. 5. Principles and procedures for collection of and access to information shall be specified by statute. 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Pajjiż:
  Poland

  Art. 47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 51.1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Pajjiż:
  Poland

  Rozdział 1 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

 • Data Protection Act, Cap. 440 of the Laws of Malta, 2002
  Pajjiż:
  Malta

  3. The provisions of this Act shall apply to the processing of personal data, wholly or partly, by automated means and to such processing other than by automated means where such personal data forms part of a filing system or is intended to form part of a filing system..

 • Law of 2 August 2002 on the Protection of Persons with regard to the Processing of Personal Data
  URL:
  Pajjiż:
  Luxembourg

  The GDPR will replace the Luxembourg Law of 2 August 2002 on the protection of persons with regard to the processing of personal data (the “2002 Law”) and will be directly effective in Luxembourg as from 25 May 2018.

 • Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
  Pajjiż:
  Luxembourg
 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Pajjiż:
  Lithuania

  Article 22. Private life shall be inviolable. Personal correspondence, telephone conversations, telegraph messages, and other communications shall be inviolable. Information concerning the private life of a person may be collected only upon a justified court decision and only according to the law. The law and courts shall protect everyone from arbitrary or unlawful interference with his private and family life, as well as from encroachment upon his honour and dignity.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Pajjiż:
  Lithuania

  22 straipsnis. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

14 results found

 • Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA

  Article 5 - Illegal data interference
  ‘Member States shall take the necessary measures to ensure that deleting, damaging, deteriorating, altering or suppressing computer data on an information system, or rendering such data inaccessible, intentionally and without right, is punishable as a criminal offence, at least for cases which are not minor.‘
  Article 6 - Illegal interception
  ‘Member States shall take the necessary measures to ensure that intercepting, by technical means, non-public transmissions of computer data to, from or within an information system, including electromagnetic emissions from an information system carrying such computer data, intentionally and without right, is punishable as a criminal offence, at least for cases which are not minor.‘

 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General...

  Article 1 - Subject-matter and objectives
  ‘1. This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data.
  2. This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.
  3. The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.‘

 • Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/93...

  Article 28 - General data protection principles
  ‘1. Personal data shall be:
  (a) processed fairly and lawfully;
  (b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner incompatible with those purposes. Further processing of personal data for historical, statistical or scientific research purposes shall not be considered incompatible provided that Europol provides appropriate safeguards, in particular to ensure that data are not processed for any other purposes;
  (c) adequate, relevant, and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
  (d) accurate and kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
  (e) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than necessary for the purposes for which the personal data are processed; and
  (f) processed in a manner that ensures appropriate security of personal data.‘
  Article 31 - Time-limits for the storage and erasure of personal data
  ‘1. Personal data processed by Europol shall be stored by Europol only for as long as is necessary and proportionate for the purposes for which the data are processed.‘
  Article 36 - Right of access for the data subject
  ‘1. Any data subject shall have the right, at reasonable intervals, to obtain information on whether personal data relating to him or her are processed by Europol.‘

 • Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and me...

  Article 1- Purpose of "Eurodac"
  [...]
  ‘2. This Regulation also lays down the conditions under which Member States' designated authorities and the European Police Office (Europol) may request the comparison of fingerprint data with those stored in the Central System for law enforcement purposes.
  3. Without prejudice to the processing of data intended for Eurodac by the Member State of origin in databases set up under the latter's national law, fingerprint data and other personal data may be processed in Eurodac only for the purposes set out in this Regulation and Article 34(1) of Regulation (EU) No 604/2013.‘
  Article 23 - Responsibility for data processing
  [...]
  ‘2. In accordance with Article 34, the Member State of origin shall ensure the security of the data referred to in paragraph 1 before and during transmission to the Central System as well as the security of the data it receives from the Central System.‘
  Article 27 - Access to, and correction or erasure of, data recorded in Eurodac
  [...]
  ‘4. If a Member State or the Agency has evidence to suggest that data recorded in the Central System are factually inaccurate, it shall advise the Member State of origin as soon as possible.
  If a Member State has evidence to suggest that data were recorded in the Central System in breach of this Regulation, it shall advise the Agency, the Commission and the Member State of origin as soon as possible. The Member State of origin shall check the data concerned and, if necessary, amend or erase them without delay.‘
  Article 33 - Protection of personal data for law enforcement purposes
  [...]
  ‘3. The processing of personal data by Europol pursuant to this Regulation shall be in accordance with Decision 2009/371/JHA and shall be supervised by an independent external data protection supervisor. Articles 30, 31 and 32 of that Decision shall be applicable to the processing of personal data by Europol pursuant to this Regulation. The independent external data protection supervisor shall ensure that the rights of the individual are not violated.‘

0 results found