You are here:

Член 10 - Свобода на мисълта, съвестта и религията

Член 10 - Свобода на мисълта, съвестта и религията

  1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
  2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони, които уреждат упражняването на това право.

37 results found

0 results found

0 results found

0 results found