FRA
5
March
2014

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum Stručný prehľad výsledkov

Násilie páchané na ženách je v rozpore s hlavnými základnými právami žien, ako je dôstojnosť, prístup k spravodlivosti a rodová rovnosť. Napríklad každá tretia žena sa stala obeťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia po dovŕšení 15. roku života, každá piata žena sa stala obeťou prenasledovania, každá druhá žena musela čeliť jednej alebo viacerým formám sexuálneho obťažovania.
Naskytá sa preto obraz rozsiahleho zneužívania, ktoré ovplyvňuje životy mnohých žien a ktorého oznamovanie úradom je však systematicky nedostatočné. Rozsah násilia páchaného na ženách preto nie je zohľadnený v oficiálnych údajoch. Tento prieskum agentúry FRA je prvým svojho druhu v oblasti násilia páchaného na ženách vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Opiera sa o rozhovory so 42 000 ženami z celej Európy, ktorým boli položené otázky týkajúce sa ich skúseností s fyzickým, sexuálnym a psychickým násilím vrátane prípadov násilia zo strany intímneho partnera (tzv. domáceho násilia). Súčasťou tohto prieskumu boli aj otázky o prenasledovaní, sexuálnom obťažovaní, ako aj o úlohe, ktorú zohrávajú nové technológie v skúsenostiach žien so zneužívaním. Otázky sa okrem toho týkali prípadov násilia, ktoré zažili počas detstva. Na základe podrobných zistení agentúra FRA navrhuje prijať opatrenia v rôznych oblastiach, v ktorých dochádza k násiliu na ženách a ktoré presahujú úzky rámec trestného práva, od zamestnanosti a zdravotníctva až po oblasť nových technológií.