8
June
2023
Rok 2022 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2023 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska.
24
November
2022
Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) a Agentura Evropské unie pro základní práva
(FRA) spojily síly při vypracovávání řady praktických nástrojů pro opatrovníky dětí bez doprovodu, které potřebují mezinárodní ochranu. Cílem je podpořit opatrovníky v jejich každodenních úkolech a povinnostech během azylového řízení, včetně dublinského řízení a dočasné ochrany.
27
April
2022
Tato příručka může pomoci městům, která chtějí rozvinout úsilí o dodržování lidských práv. Jejím cílem je povzbudit místní orgány k přijetí vyšších standardů v oblasti lidských práv, a zároveň podpořit a rozvíjet vzájemné učení o lidských a základních právech. Na přípravě této příručky spolupracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), skupina měst lidských práv a řada odborníků z praxe působících v EU. Příručka vychází ze slibných postupů a zkušeností měst, regionů, odborníků, mezinárodních organizací a sítí, které lze najít ve zprávě agentury FRA Města lidských práv v EU: Rámec pro posílení práv na místní úrovni.
19
August
2022
Listina základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) je zákon EU týkající se práv. Vždy zavazuje orgány EU a členské státy, pokud jednají v oblasti působnosti práva EU. Posoudit, zda konkrétní případ spadá do oblasti působnosti práva EU, však není zdaleka tak jednoduché. Proto je nezbytné poskytnout právníkům školení a vzdělávací materiály, aby pochopili oblast použití Listiny, jak je stanovena v jejím článku 51. Cílem této příručky pro školitele je poskytnout pokyny k organizaci i provádění takových školení na základě řady případových studií, které budou v budoucnu rozšířeny.
28
September
2022
Teroristické činy představují závažnou hrozbu pro životy a bezpečnost lidí a pro státy značnou bezpečnostní výzvu. Právní předpisy, politiky a další opatření týkající se boje proti terorismu mohou zároveň přímo či nepřímo vést k závažným omezením základních práv a mohou mít nepříznivý dopad na jednotlivce, skupiny a společnost jako celek. Toto shrnutí předkládá hlavní zjištění agentury FRA z její zprávy o směrnici (EU) 2017/541 o boji proti terorismu, která je hlavním trestněprávním nástrojem na úrovni EU v oblasti boje proti terorismu.
8
June
2022
Rok 2021 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2022 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska. Poskytuje tak hutný, ale informativní přehled hlavních problémů, jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních práv.
19
August
2022
Organizace občanské společnosti čelí v celé Evropské unii různým výzvám. Zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o ochraně občanského prostoru v EU představuje zjištění agentury týkající se těchto výzev. Byla vydána v září
2021. V tomto shrnutí jsou představena klíčová zjištění a stanoviska agentury FRA uvedená ve zprávě.
6
December
2021
Stanovisko agentury FRA č. 1/21 dokládá rozsah a povahu každodenních zkušeností s nerovností a diskriminací v celé EU. Činí tak s ohledem na důvody diskriminace a na oblasti života, na něž se vztahují směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání, jakož i navrhovaná směrnice o rovném zacházení. Stanovisko bylo vydáno dne 30. dubna 2021. Toto shrnutí předkládá hlavní doporučení („klíčová zjištění a stanoviska“) uvedená ve stanovisku agentury FRA č. 1/21.
14
April
2022
Hájit lidská práva nikdy nebylo důležitější! Ale jak na to? Jak lidi oslovit a zaujmout?