28
September
2022
Teroro aktai kelia didelę grėsmę žmonių gyvybėms ir saugumui ir tai yra rimta valstybių saugumo problema. Kartu kovos su terorizmu teisės aktuose, politikoje ir kitose priemonėse gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti rimti pagrindinių teisių apribojimai, kurie gali daryti neigiamą poveikį asmenims, asmenų grupėms ir visai visuomenei. Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA ataskaitos apie Direktyvą (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu išvados. Ši direktyva yra pagrindinė ES lygmeniu nustatyta kovos su terorizmu srities priemonė.
8
June
2022
2021 m. pagrindinių teisių apsaugos srityje padaryta pažanga, tačiau neišvengta ir nesėkmių. FRA 2022 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę apžvelgiami svarbiausi pokyčiai šioje srityje, aptariami laimėjimai ir neišspręsti probleminiai klausimai. Šiame leidinyje pateikiamos FRA nuomonės apie pagrindines nagrinėjamų teminių sričių naujoves ir trumpa faktinių duomenų, kuriais grindžiamos šios nuomonės, apžvalga.
19
August
2022
Pilietinės visuomenės organizacijos visoje Europos Sąjungoje susiduria su įvairiais sunkumais. FRA ataskaitoje Pilietinės visuomenės erdvės apsauga ES pateikiamos agentūros išvados dėl šių sunkumų. Ataskaita buvo paskelbta 2021 m. rugsėjo mėn. Šioje santraukoje pateikiamos ataskaitoje išdėstytos pagrindinės išvados ir FRA nuomonės.
6
December
2021
FRA nuomonėje 1/2021 atskleidžiama, kokia yra visoje ES patiriamos nelygybės ir diskriminacijos apimtis ir pobūdis. Tai daroma atsižvelgiant į diskriminacijos pagrindus ir gyvenimo sritis, kurioms taikomos Rasinės lygybės ir Užimtumo lygybės direktyvos, taip pat pasiūlyta Vienodo požiūrio direktyva. Nuomonė paskelbta 2021 m. balandžio 30 d. Šioje santraukoje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos („Pagrindinės išvados ir nuomonės“), išdėstytos FRA nuomonėje 1/2021.
14
April
2022
Dar niekad nebuvo taip svarbu pasisakyti už žmogaus teises! Tačiau kaip tą padaryti geriausiai? Kaip suvienyti žmones ir būti išgirstiems?