27
April
2022
Šis vadovas gali padėti miestams, kurie nori dėti daugiau pastangų, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Juo siekiama paskatinti vietos valdžios institucijas taikyti aukštesnius žmogaus teisių standartus. Siekiama skatinti ir puoselėti tarpusavio mokymąsi apie žmogaus ir pagrindines teises. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), žmogaus teisių miestų grupė ir įvairūs ES specialistai bendradarbiavo rengiant šį vadovą. Vadove remiamasi perspektyvia miestų, regionų, ekspertų, tarptautinių organizacijų ir tinklų praktika ir patirtimi, kurią galima rasti FRA ataskaitoje „Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally“ (Žmogaus teisių miestai ES. Teisių stiprinimo vietos lygmeniu sistema).
8
June
2023
Pagrindinių teisių apsaugos srityje 2022 m. būta ir sėkmės, ir nesėkmės. FRA 2023 m. pagrindinių teisių ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai pokyčiai pagrindinių teisių srityje, nurodant ir pasiekimus, ir sritis, keliančias nuolatinį susirūpinimą. Šiame leidinyje pateikiamos FRA išvados apie pagrindinius pokyčius atitinkamose teminėse srityse ir šias išvadas pagrindžiantys įrodymai.
24
November
2022
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) suvienijo jėgas ir parengė praktinių priemonių rinkinį, skirtą nelydimų vaikų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, globėjams. Šiuo rinkiniu siekiama padėti globėjams atlikti kasdienes užduotis ir įsipareigojimus prieglobsčio procedūros metu, įskaitant Dublino procesus ir laikinąją apsaugą.
28
September
2022
Teroro aktai kelia didelę grėsmę žmonių gyvybėms ir saugumui ir tai yra rimta valstybių saugumo problema. Kartu kovos su terorizmu teisės aktuose, politikoje ir kitose priemonėse gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti rimti pagrindinių teisių apribojimai, kurie gali daryti neigiamą poveikį asmenims, asmenų grupėms ir visai visuomenei. Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA ataskaitos apie Direktyvą (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu išvados. Ši direktyva yra pagrindinė ES lygmeniu nustatyta kovos su terorizmu srities priemonė.
8
June
2022
2021 m. pagrindinių teisių apsaugos srityje padaryta pažanga, tačiau neišvengta ir nesėkmių. FRA 2022 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę apžvelgiami svarbiausi pokyčiai šioje srityje, aptariami laimėjimai ir neišspręsti probleminiai klausimai. Šiame leidinyje pateikiamos FRA nuomonės apie pagrindines nagrinėjamų teminių sričių naujoves ir trumpa faktinių duomenų, kuriais grindžiamos šios nuomonės, apžvalga.
19
August
2022
Pilietinės visuomenės organizacijos visoje Europos Sąjungoje susiduria su įvairiais sunkumais. FRA ataskaitoje Pilietinės visuomenės erdvės apsauga ES pateikiamos agentūros išvados dėl šių sunkumų. Ataskaita buvo paskelbta 2021 m. rugsėjo mėn. Šioje santraukoje pateikiamos ataskaitoje išdėstytos pagrindinės išvados ir FRA nuomonės.
6
December
2021
FRA nuomonėje 1/2021 atskleidžiama, kokia yra visoje ES patiriamos nelygybės ir diskriminacijos apimtis ir pobūdis. Tai daroma atsižvelgiant į diskriminacijos pagrindus ir gyvenimo sritis, kurioms taikomos Rasinės lygybės ir Užimtumo lygybės direktyvos, taip pat pasiūlyta Vienodo požiūrio direktyva. Nuomonė paskelbta 2021 m. balandžio 30 d. Šioje santraukoje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos („Pagrindinės išvados ir nuomonės“), išdėstytos FRA nuomonėje 1/2021.
14
April
2022
Dar niekad nebuvo taip svarbu pasisakyti už žmogaus teises! Tačiau kaip tą padaryti geriausiai? Kaip suvienyti žmones ir būti išgirstiems?