6
December
2021

Lygybė Europos Sąjungoje praėjus 20 metų nuo pradinio lygybės direktyvų įgyvendinimo - Santrauka

FRA nuomonėje 1/2021 atskleidžiama, kokia yra visoje ES patiriamos nelygybės ir diskriminacijos apimtis ir pobūdis. Tai daroma atsižvelgiant į diskriminacijos pagrindus ir gyvenimo sritis, kurioms taikomos Rasinės lygybės ir Užimtumo lygybės direktyvos, taip pat pasiūlyta Vienodo požiūrio direktyva. Nuomonė paskelbta 2021 m. balandžio 30 d. Šioje santraukoje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos („Pagrindinės išvados ir nuomonės“), išdėstytos FRA nuomonėje 1/2021.
Apžvalga

FRA nuomonėje 1/2021 pateikiami FRA surinkti įrodymai apie patirtį, susijusią su diskriminacija dėl lyties ir gyvenimo sričių, kurioms taikomos Rasinės lygybės ir Užimtumo lygybės direktyvos. Joje taip pat pateikiami duomenys apie patirtą diskriminaciją, kuri peržengia šiose dviejose direktyvose nurodytų priežasčių ir gyvenimo sričių ribas. Ši informacija svarbi užsitęsusioms deryboms dėl 2008 m. pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.