6
December
2021

Jednakost u EU-u 20 godina nakon početka provedbe direktiva o jednakosti - Sažetak

U Mišljenju FRA-e 1/21 opisuju se narav i opseg proživljenih iskustava nejednakosti i diskriminacije u cijelom EU-u. Pritom se upućuje na osnove diskriminacije i područja života obuhvaćene Direktivom o rasnoj jednakosti i Direktivom o jednakosti pri zapošljavanju te predloženom Direktivom o jednakom postupanju. Mišljenje je objavljeno 30. travnja 2021. U ovom sažetku predstavljaju se glavne preporuke („Ključni nalazi i mišljenja”) iznesene u Mišljenju FRA-e 1/21.
Pregled

U Mišljenju FRA-e 1/2021 predstavljeni su dokazi FRA-e o iskustvima diskriminacije na osnovama i u područjima života obuhvaćenima Direktivom o rasnoj jednakosti i Direktivom o jednakosti pri zapošljavanju. U njemu se navode i dokazi o iskustvima diskriminacije na osnovama i u područjima života koji nisu obuhvaćeni tim dvjema direktivama. Te su informacije relevantne za dugotrajne pregovore o Prijedlogu direktive Vijeća iz 2008. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju.