6
December
2021

Tasa-arvo EU:ssa 20 vuotta sen jälkeen, kun tasa-arvodirektiivit pantiin ensi kertaa täytäntöön - Yhteenveto

FRA:n lausunnossa 1/21 valotetaan koetun eriarvoisuuden ja syrjinnän laajuutta ja luonnetta eri puolilla EU:ta. Siinä käydään läpi rotusyrjintädirektiivin ja työsyrjintädirektiivin sekä ehdotetun yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin alaan kuuluvia syrjintäperusteita ja elämänalueita. Lausunto julkaistiin 30. huhtikuuta 2021. Tässä yhteenvedossa esitetään FRA:n lausunnossa 1/21 tehdyt keskeiset suositukset (”Keskeiset havainnot ja lausunnot”).
Yleiskatsaus

FRA:n lausunnossa 1/2021 esitetään FRA:n saamaa näyttöä koetusta syrjinnästä rotusyrjintäja työsyrjintädirektiivien alaan kuuluvilla perusteilla ja elämänalueilla. Tämän lisäksi siinä esitetään näyttöä koetusta syrjinnästä sellaisilla perusteilla ja elämänalueilla, jotka jäävät näiden kahden direktiivin alan ulkopuolelle. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä niiden pitkittyneiden neuvottelujen kannalta, joita käydään edelleen vuonna 2008 tehdystä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta3.