6
December
2021

Vienlīdzība ES 20 gadus pēc līdztiesības direktīvu sākotnējās īstenošanas - Kopsavilkums

FRA Atzinums Nr. 1/21 parāda visā ES pieredzētās nevienlīdzības un diskriminācijas mērogu un
izpausmes. Tas paveikts ar atsaucēm uz diskriminācijas iemesliem un dzīves jomām, uz kurām attiecas rasu un nodarbinātības vienlīdzības direktīvas, kā arī ierosinātā Vienlīdzīgas attieksmes direktīva. Atzinums izdots 2021. gada 30. aprīlī. Šajā kopsavilkumā izklāstīti galvenie ieteikumi (“Galvenie secinājumi un atzinumi”), kas izklāstīti FRA Atzinumā Nr. 1/21.
Pārskats

FRA Atzinumā Nr. 1/2021 sniegti FRA pierādījumi par pieredzēto diskrimināciju tādu iemeslu dēļ un tādās dzīves jomās, uz ko attiecas rases un nodarbinātības vienlīdzības direktīvas. Tajā sniegti arī pierādījumi par diskriminācijas pieredzi, kas pārsniedz šajās divās direktīvās ietvertos iemeslus un dzīves jomas. Šī informācija ir svarīga ieilgušajām sarunām par 2008. gada priekšlikumu Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.