6
December
2021

Rovnosť v EÚ 20 rokov od začatia vykonávania smerníc o rovnosti - Súhrn

V stanovisku FRA 1/21 je vyjadrený rozsah a povaha skúseností s nerovnosťou a diskrimináciou zažitých v celej EÚ. Uvádzajú sa v ňom dôvody diskriminácie a oblasti života, na ktoré sa vzťahuje smernica o rasovej rovnosti a smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní, ako aj navrhovaná smernica o rovnakom zaobchádzaní. Bolo vydané 30. apríla 2021. V tomto súhrne sa uvádzajú hlavné odporúčania („kľúčové zistenia a stanoviská“) uvedené v stanovisku agentúry FRA 1/21.
Prehľad

V stanovisku FRA 1/2021 sa uvádzajú dôkazy agentúry FRA týkajúce sa skúseností s diskrimináciou z dôvodov a v oblastiach života, na ktoré sa vzťahuje smernica o rasovej rovnosti a smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní. Takisto sa tu uvádzajú dôkazy o skúsenostiach s diskrimináciou, ktoré sa netýkajú dôvodov ani oblastí života, na ktoré sa vzťahujú tieto dve smernice. Tieto informácie sú relevantné pre zdĺhavé rokovania týkajúce sa návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z roku 2008.