Publication date: 29 November 2016

Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie: Rómovia – vybrané výsledky

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 80 % Rómov zúčastnených na prieskume žije pod hranicou rizika chudoby platnou v ich krajine. Každý tretí Róm žije v príbytku bez vodovodu. Každé tretie rómske dieťa žije v domácnosti, kde niektorý z jej členov šiel spať hladný aspoň raz v priebehu predchádzajúceho mesiaca. Rómske deti zaostávajú za svojimi nerómskymi rovesníkmi vo všetkých ukazovateľoch týkajúcich sa vzdelávania. Táto správa poukazuje na znepokojujúcu avšak jednoznačnú skutočnosť: najväčšia etnická menšina Európskej únie stále čelí diskriminácii a nerovnakému prístupu k rôznym životne dôležitým službám.

Prehľad

Okrem upozorňovania na pretrvávajúce prekážky prístupu k zamestnanosti, vzdelávaniu, bývaniu a zdravotníckym službám, táto správa poukazuje aj na to, že štyria z 10 Rómov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, sa cítili diskriminovaní aspoň raz v priebehu posledných 5 rokov, ale len malá časť z nich takýto prípad ďalej riešila. Keďže tieto skutočnosti sú dôvodom na zamyslenie, v tejto správe sa prezentujú dôležité informácie, ktoré môžu slúžiť ako jedinečný zdroj pre tvorcov politík odhodlaných zaistiť, aby sa Rómom dostalo rovnakého zaobchádzania a aby sa dodržiavali ich základné práva.

Správa je založená na prieskume, v rámci ktorého sa získali informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch Európskej únie (EÚ) z takmer 8 000 osobných pohovorov s Rómami. Prezentujú sa v nej výsledky druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS II) realizovanom Agentúrou EÚ pre základné práva, na ktorom sa zúčastnilo približne 26 000 osôb z radov prisťahovalcov a etnických menšín žijúcich v EÚ. Prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie predstavuje významnú súčasť záväzku Agentúry týkajúceho sa zberu a zverejňovania údajov o skupinách, ktoré nie sú zahrnuté do prieskumov celkovej populácie. Je to už tretí prieskum Agentúry zameraný na Rómov.

Obsah

 1. Prečo je tento prieskum potrebný?
 2. Najdôležitejšie výsledky a stanoviská FRA
 3. Čo hovoria výsledky?
  • Chudoba a marginalizované životné podmienky
  • Participácia na trhu práce
  • Vzdelávanie
  • Zdravie
  • Bývanie
  • Diskriminácia a informovanosť o právach
 4. Prieskum v skratke

Related