Publication date: 29 November 2016

Drugie Badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji: Romowie – wybrane wyniki

Około 80 % ankietowanych Romów żyje poniżej progu zagrożenia ubóstwem w swoim kraju; co trzeci Rom mieszka w budynku bez wody wodociągowej; co trzecie dziecko romskie żyje w gospodarstwie domowym, w którym ktoś poszedł spać głodny przynajmniej raz w poprzednim miesiącu, a dzieci romskie pozostają w tyle za rówieśnikami niebędącymi Romami pod względem edukacji – niniejsze sprawozdanie podkreśla niepokojącą, lecz nieuniknioną rzeczywistość: największa mniejszość etniczna w Unii Europejskiej nadal boryka się z dyskryminacją i nierównym dostępem do różnych podstawowych usług.

Przegląd

Uwydatniając utrzymujące się bariery w zakresie zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej, sprawozdanie to pokazuje również, że czterech na 10 ankietowanych Romów czuło się dyskryminowanych co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat, jednak tylko ułamek z nich podjęło kroki w sprawie tego incydentu. Choć niniejsze sprawozdanie działa otrzeźwiająco, przedstawiono w nim istotne informacje, które mogą służyć jako wyjątkowe źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, którzy dążą do zapewnienia, aby Romowie byli traktowani jednakowo pod względem przysługujących im praw podstawowych.

Sprawozdanie oparte jest na badaniu, w ramach którego zgromadzono informacje o niemal 34 000 osób mieszkających w romskich gospodarstwach domowych w dziewięciu państwach członkowskich UE, pozyskane z blisko 8 000 bezpośrednich wywiadów z Romami. Przedstawiono w nim wybrane wyniki przeprowadzonego przez FRA drugiego Badania Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji (EU-MIDIS II), którym objęto około 26 000 osób mieszkających w UE i mających pochodzenie imigranckie lub należących do mniejszości etnicznych. Badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji stanowi główną część zobowiązania Agencji do gromadzenia i publikowania danych dotyczących grup nieuwzględnionych w badaniach populacji ogólnej. Jest to trzecie badanie Agencji poświęcone Romom.

Spis treści

 1. Dlaczego niniejsze badanie jest potrzebne?
 2. Najważniejsze ustalenia i opinie FRA
 3. Co pokazują wyniki?
  • Ubóstwo i zmarginalizowane warunki życia
  • Uczestnictwo w rynku pracy
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Mieszkalnictwo
  • Dyskryminacja i świadomość praw
 4. Badanie w skrócie

Related