You are here:
Publication date: 29 November 2016

Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teine uuring – Romad – valitud tulemused

Arvestades, et 80% uuritud romadest elab allpool riigi suhtelise vaesuse piiri, romadest kolmandiku eluruumis puudub veevarustus, roma lastest kolmandik elab leibkonnas, mille liige läks vähemalt korra uuringule eelnenud kuu jooksul magama tühja kõhuga, ja roma lapsed jäävad teistsuguse taustaga eakaaslastest maha kõigi haridusnäitajate poolest, rõhutab käesolev aruanne ebamugavat, kuid vältimatut tegelikkust: Euroopa Liidu suurim etniline vähemus kogeb endistviisi diskrimineerimist ja ebavõrdset juurdepääsu mitmesugustele elutähtsatele teenustele.

Ülevaade

Aruandes tuuakse esile olemasolevad tööhõivele, haridusele, eluasemele ja tervishoiuteenustele juurdepääsu takistused ning sellest ilmneb ka, et neli uuritud romat kümnest tundsid end viimasel viiel aastal vähemalt korra diskrimineerituna, kuid ainult väike osa neist teatas vahejuhtumist. Kuigi käesolev aruanne on kainestav, annab see olulist teavet, mis võib olla ainulaadseks vahendiks poliitikakujundajatele, kes on pühendunud romade võrdse kohtlemise tagamisele nende põhiõigusi austades.

Aruanne põhineb uuringul, milles ligikaudu 8000 romat vahetult küsitledes koguti teavet roma leibkondades elava ligi 34 000 isiku kohta üheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. Selles tutvustatakse valitud tulemusi, mis saadi FRA Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teisest uuringust, milles küsitleti ligikaudu 26 000 inimest, kellel on sisserändaja või etnilise vähemuse taust ja kes elavad Euroopa Liidus. Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teine uuring on oluline osa FRA kohustusest koguda ja avaldada andmeid rahvastiku-uuringutega hõlmamata rühmade kohta. See on FRA kolmas romadele keskenduv uuring.

Sisukord

 1. Uuringu eesmärgid
 2. Peamised järeldused ja FRA arvamused
 3. Uuringu tulemused
  • Vaesus ja äärmuslikud elamistingimused
  • Tööturul osalemine
  • Haridus
  • Tervishoid
  • Eluase
  • Diskrimineerimine ja oma õiguste tundmine
 4. Uuringu lühikokkuvõte

Related