29
November
2016

Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз – Роми – Избрани резултати

80 % от респондентите роми живеят под прага на бедността за тяхната страна. Всеки трети ром живее в жилище без течаща вода. Всяко трето ромско дете живее в домакинство, в което някой си е легнал гладен поне веднъж през предходния месец. Ромските деца изостават от своите неромски връстници по всички показатели за образование. Тези — и други — констатации в настоящия доклад открояват тревожна действителност, пред която не можем да си затваряме очите: най-голямото етническо малцинство в Европейския съюз продължава да се сблъсква с дискриминация и неравен достъп до различни жизненоважни услуги.

Докладът откроява упоритите пречки пред заетостта, образованието, жилищното настаняване и здравните услуги. В същото време той разкрива, че четирима от 10 анкетирани роми са се почувствали дискриминирани най-малко веднъж през последните пет години — но въпреки това съвсем малка част от тях са предприели действия след инцидента. Макар и стряскащ, този доклад представя важна информация, която може да служи като уникален инструмент за авторите на политики, призвани да гарантират равното третиране на ромите по отношение на техните основни права. Докладът е изготвен въз основа на проучване, при което е събрана информация за почти 34 000 лица, живеещи в ромски

домакинства в девет държави — членки на Европейския съюз (ЕС), получена чрез почти 8 000 лични интервюта с роми. В него са представени избрани резултати от Второто проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, извършено от FRA, в което са анкетирани около 26 000 души с имигрантски произход или от етническо малцинство, живеещи в ЕС. Проучването на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз е основна част от ангажимента на Агенцията да събира и публикува данни за групи, които не са обхванати в проучвания сред общото население. Това е третото проучване на агенцията, което акцентира върху ромите.

Съдържание

 1. Защо е необходимо това проучване?
 2. Основни констатации и становища на FRA
 3. Какво показват резултатите?
  • Бедност и маргинализирани условия на живот
  • Участие на пазара на труда 
  • Образование
  • Здраве
  • Жилищно настаняване
  • Дискриминация и информираност за права
 4. Проучването накратко