29
November
2016

Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrais apsekojums – Rezultātu izlase par romiem

Šajā ziņojumā ir uzsvērta satraucoša, kaut arī neizbēgama, realitāte: Eiropas Savienības lielākā etniskā minoritāte joprojām
saskaras ar nepieļaujamu diskrimināciju un nevienlīdzīgu piekļuvi svarīgiem pakalpojumiem, jo 80 % apsekoto romu dzīvo zem
savas mītnes valsts nabadzības sliekšņa, katra trešā roma mājoklī nav krāna ūdens, katrs trešais romu tautības bērns dzīvo
mājsaimniecībā, kur pēdējā mēneša laikā kāds vismaz reizi ir devies pie naktsmiera izsalcis, un romu bērni izglītībā atpaliek
no saviem citu tautību vienaudžiem.

Ziņojumā ne vien akcentēti pastāvīgi šķēršļi nodarbinātības, izglītības, mājokļu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, bet arī pausts, ka četras desmitdaļas apsekoto romu vismaz reizi pēdējo piecu gadu laikā ir izjutuši diskrimināciju, no kuriem vien daži par to ir ziņojuši iestādēm. Kaut arī šis ziņojums liek atskārst skaudro patiesību, tas ir arī unikāls resurss politikas veidotājiem, jo sniedz tiem būtisku informāciju par to, kā panākt vienlīdzīgu izturēšanos pret romiem, ievērojot viņu pamattiesības.

Ziņojumā ir izmantots apsekojums, kurā apkopota informācija par teju 34 tūkstošiem cilvēku, kas dzīvo romu tautības mājsaimniecībās deviņās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, intervijās klātienē iztaujājot gandrīz 8000 romu. Tajā ir iekļauta FRA Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrā apsekojuma (EU-MIDIS II) rezultātu izlase, kas iegūta, apsekojot aptuveni 26 tūkstošus ES iedzīvotāju ar imigrantu vai etnisko minoritāšu izcelsmi. Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas apsekojums palīdz lielā mērā īstenot aģentūras apņemšanos apkopot un publicēt datus par grupām, ko neiekļauj iedzīvotāju apsekojumos. Šis ir trešais romu apsekojums, ko veikusi aģentūra.

Saturs

 1. Kāpēc ir vajadzīgs šis apsekojums
 2. Būtiskākie secinājumi un FRA atzinumi
 3. Rezultātu apskats
  • Nabadzība un sociālas atstumtības dzīves apstākļi
  • Iesaistīšanās darba tirgū
  • Izglītība
  • Veselības aprūpe
  • Mājokļi
  • Diskriminācija un savu tiesību zināšana
 4. Īsumā par apsekojumu