6
December
2021

Võrdõiguslikkus elis 20 aastat pärast võrdõiguslikkuse direktiivide esialgset rakendamist - Kokkuvõte

FRA arvamuses 1/2021 kirjeldatakse ebavõrdsuse ja diskrimineerimise all kannatavate inimeste kogemuste ulatust ja olemust kogu ELis. Selles viidatakse diskrimineerimise alustele ja eluvaldkondadele, mida hõlmavad rassilise võrdõiguslikkuse ja võrdse tööalase kohtlemise direktiivid ning samuti kavandatud võrdse kohtlemise direktiiv. Arvamus avaldati 30. aprillil 2021. Käesolevas kokkuvõttes esitatakse peamised soovitused (peamised järeldused ja arvamused), mis on esitatud FRA arvamuses 1/2021.
Ülevaade

FRA arvamuses 1/2021 esitatakse tõendid diskrimineerimise kohta rassilise võrdõiguslikkuse ja võrdse tööalase kohtlemise direktiividega hõlmatud alustel ja eluvaldkondades. Samuti esitatakse selles tõendid diskrimineerimise kohta, mis ulatub kaugemale nende kahe direktiiviga hõlmatud alustest ja eluvaldkondadest. See teave on oluline seoses pikaleveninud läbirääkimistega 2008. aasta ettepaneku üle võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.