6
December
2021

Равенство в ЕС 20 години след първоначалното прилагане на директивите относно равенството - Pезюме

В Становище 1/21 на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) са илюстрирани степента и естеството на преживените случаи на неравенство и дискриминация в ЕС. Становището посочва основанията на дискриминация и областите на живот, обхванати в директивите за равенство между расите и за равно третиране во бластта на заетостта, както и в предложената Директива за равно третиране. То е издадено на 30 април 2021 г. В настоящото резюме са представени основните препоръки („Основни констатации и становища“), описани в Становище 1/21 на FRA.
Общ преглед

В Становище 1/2021 на FRA са представени доказателства за случаите на дискриминация на основания и области от живота, обхванати от директивите за равенство между расите и за равно третиране в областта на заетостта. В него са представени и доказателства за случаите на дискриминация, които излизат извън основанията и областите на живота, обхванати от тези две директиви. Тази информация е от значение за продължителните преговори относно предложението от 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.