6
December
2021

Równość w UE 20 lat po pierwszym wdrożeniu dyrektyw w sprawie równego traktowania - Streszczenie

W opinii FRA 1/21 przedstawiono zakres i charakter rzeczywistych przypadków nierówności i dyskryminacji w różnych częściach UE. Wskazano przy tym powody dyskryminacji i dziedziny życia objęte dyrektywą w sprawie równości rasowej i dyrektywą w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a także proponowaną dyrektywą w sprawie równego traktowania. Opinię wydano w dniu 30 kwietnia 2021 r. Niniejsze streszczenie zawiera główne zalecenia („Najważniejsze ustalenia i opinie”) przedstawione w opinii FRA 1/21.
Informacje ogólne

W opinii FRA 1/2021 przedstawiono materiały FRA pokazujące doświadczenia związane z dyskryminacją z powodów i w obszarach opisanych w dyrektywie w sprawie równości rasowej oraz dyrektywie w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Omówiono również relacje z doświadczeń związanych z dyskryminacją wykraczających poza powody i obszary objęte tymi dwoma dyrektywami. Te informacje mają istotne znaczenie dla przedłużających się negocjacji dotyczących wniosku z 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.