6
December
2021
В Становище 1/21 на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) са илюстрирани степента и естеството на преживените случаи на неравенство и дискриминация в ЕС. Становището посочва основанията на дискриминация и областите на живот, обхванати в директивите за равенство между расите и за равно третиране во бластта на заетостта, както и в предложената Директива за равно третиране. То е издадено на 30 април 2021 г. В настоящото резюме са представени основните препоръки („Основни констатации и становища“), описани в Становище 1/21 на FRA.
14
April
2022
Откритото говорене за правата на човека никога не е било по-важно! Но как най-добре можем да направим това? Как да се обединят хората и да се привлече вниманието им?