27
April
2022
Tento sprievodca môže pomôcť mestám, ktoré chcú zlepšiť svoje úsilie o dodržiavanie ľudských práv. Jeho cieľom je povzbudiť miestne orgány, aby prijali vyššie normy v oblasti ľudských práv. Cieľom je motivovať a podporovať vzájomné učenie o ľudských a základných právach. Na príprave tohto sprievodcu spolupracovala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), skupina miest ľudských práv a rôzni odborníci z praxe v EÚ. Sprievodca vychádza z perspektívnych postupov a skúseností miest, regiónov, odborníkov, medzinárodných organizácií a sietí, ktoré možno nájsť v správe FRA Mestá ľudských práv v EÚ: rámec na posilnenie práv na miestnej úrovni.
19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022
Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) je listinou práv pre EÚ. Vždy je záväzná pre inštitúcie EÚ, ako aj pre členské štáty, keď konajú v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ. Nie je však ani zďaleka jednoduché posúdiť, či konkrétny prípad patrí do pôsobnosti práva EÚ. Preto je potrebné poskytnúť odborníkom pracujúcim v oblasti práva odbornú prípravu a materiály na odbornú prípravu, aby porozumeli oblasti uplatňovania Charty tak, ako sa stanovuje v jej článku 51. Cieľom tejto príručky pre školiteľov je poskytnúť usmernenia o organizácii a realizácii takýchto školení na základe série prípadových štúdií, ktoré sa v budúcnosti rozšíria.
8
June
2023
Z hľadiska ochrany základných práv priniesol rok 2022 pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA Správa o základných právach 2023 je uvedený prehľad hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje sa na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sa nachádzajú stanoviská agentúry FRA k základným výsledkom vývoja v jednotlivých tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov k týmto stanoviskám.
24
November
2022
Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) a Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) spojili sily pri vypracovaní súboru praktických pomôcok pre opatrovníkov maloletých osôb bez sprievodu, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Cieľom je podporiť opatrovníkov v ich každodenných úlohách a povinnostiach počas konania o azyle, a to aj počas dublinského konania a trvania dočasnej ochrany.
28
September
2022
Teroristické činy prestavujú vážne hrozby pre životy a bezpečnosť ľudí a nesmiernu bezpečnostnú výzvu pre štáty. Právne predpisy, politiky a iné opatrenia v oblasti boja proti terorizmu môžu zároveň priamo alebo nepriamo viesť k vážnym obmedzeniam základných práv a môžu mať nepriaznivý vplyv na fyzické osoby, skupiny a spoločnosť ako celok. Tento súhrn predstavuje hlavné zistenia zo správy agentúry FRA týkajúcej sa smernice (EÚ) 2017/541 o boji proti terorizmu, ktorá je hlavným nástrojom trestného práva na úrovni EÚ v oblasti boja proti terorizmu.
8
June
2022
Z hľadiska ochrany základných práv rok 2021 priniesol pokrok i určité nezdary. Publikácia agentúry FRA Správa o základných právach 2022 prináša prehľad najdôležitejších vývojových trendov, poukazuje na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sa nachádzajú stanoviská agentúry FRA k základným výsledkom vývoja v jednotlivých tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov k týmto stanoviskám.
19
August
2022
Organizácie občianskej spoločnosti čelia v celej Európskej únii rôznym problémom. V správe agentúry FRA o Ochrane priestoru občianskej spoločnosti v EÚ sa prezentujú zistenia agentúry v súvislosti s týmito problémami. Správa bola vydaná v septembri 2021. V tomto zhrnutí sa predkladajú kľúčové zistenia a stanoviská agentúry FRA uvedené v správe.
6
December
2021
V stanovisku FRA 1/21 je vyjadrený rozsah a povaha skúseností s nerovnosťou a diskrimináciou zažitých v celej EÚ. Uvádzajú sa v ňom dôvody diskriminácie a oblasti života, na ktoré sa vzťahuje smernica o rasovej rovnosti a smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní, ako aj navrhovaná smernica o rovnakom zaobchádzaní. Bolo vydané 30. apríla 2021. V tomto súhrne sa uvádzajú hlavné odporúčania („kľúčové zistenia a stanoviská“) uvedené v stanovisku agentúry FRA 1/21.
14
April
2022
Obhajoba ľudských práv nebola nikdy dôležitejšia! Ako však na to? Ako spojiť ľudí a získať si pozornosť?