You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU - C 267/06 / Opinion
  Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  06 Sep 2007
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found