eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 21 - Icke-diskriminering

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • Text:

  I punkt 1 har inspiration hämtats från artikel 13 i EG-fördraget, som nu har ersatts av artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 14 i Europakonventionen samt artikel 11 i konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin när det gäller det genetiska arvet. I den mån den överensstämmer med artikel 14 i Europakonventionen ska den tillämpas i enlighet med denna.
  Det föreligger ingen motsättning eller oförenlighet mellan punkt 1 och artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken har en annan räckvidd och ett annat syfte; artikel 19 ger unionen befogenhet att anta lagstiftningsakter, inbegripet harmonisering av medlemsstaternas lagar och författningar, i syfte att bekämpa vissa former av diskriminering, som utförligt räknas upp i den artikeln. Sådan lagstiftning får omfatta all verksamhet av medlemsstaternas myndigheter (samt förbindelserna mellan enskilda individer) på alla områden inom gränserna för unionens befogenheter. Bestämmelsen i artikel 21.1 ovan däremot skapar inte någon befogenhet att anta antidiskrimineringslagar på dessa områden av medlemsstatens eller enskildas verksamhet, och inte heller innehåller den ett övergripande förbud mot diskriminering på sådana vittomfattande områden. I stället tar den endast upp diskriminering från unionens egna institutioner och organ vid utövandet av befogenheter som de tilldelats i enlighet med fördragen samt diskriminering från medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. Punkt 1 ändrar därför inte vidden av de befogenheter som beviljas enligt artikel 19 och inte heller tolkningen av den artikeln.
  Punkt 2 motsvarar artikel 18 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och bör tillämpas i enlighet med den artikeln.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • Ministero della Giustizia v GN
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:430
 • Analisi G. Caracciolo srl v Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:368
 • Italmobiliare SpA and Others v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:286
 • Mr. A.M.Z. v. Secretary of State for Justice
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:ES:TC:2021:51
 • VL v Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:64
 • Appellant v State Secretary of Justice and Security
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2021:114
 • Public Prosecutor’s Office of Bolzano and D.G.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • XX v OO
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1022
 • A v Veselības ministrija (Ministry of Health)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Senate of the Supreme Court - Department of Administrative Law
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:LV:AT:2020:1127.A420281216.5.S
 • European Commission v GEA Group AG.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court ( Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:955

67 results found

 • Constitution of Malta
  Land:
  Malta

  Article 45. (1) Subject to the provisions of sub-articles (4), (5) and (7) of this article, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect. (2) Subject to the provisions of sub-articles (6), (7) and (8) of this article, no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority. (3) In this article, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description. (4) Sub-article (1) of this article shall not apply to any law so far as that law makes provision - (a) for the appropriation of public revenues or other public funds; or (b) with respect to persons who are not citizens of Malta; or (c) with respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matters of personal law not hereinbefore specified; or (d) whereby persons of any such description as is mentioned in sub-article (3) of this article may be subjected to any disability or restriction or may be accorded any privilege or advantage which, having regard to its nature and to special circumstances pertaining to those persons or to persons of any other such description and to any other provision of this Constitution, is reasonably justifiable in a democratic society; or (e) for authorising the taking during a period of public emergency of measures that are reasonably justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during that period of public emergency; Provided that paragraph (c) of this sub-article shall not apply to any law which makes any provision that is discriminatory, either of itself or in its effect by affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex. (5) Nothing contained in any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of sub-article (1) of this article to the extent that it makes provision: (a) with respect to qualifications for service or conditions of service in any disciplined force; or (b) with respect to qualifications (not being qualifications specifically relating to sex) for service as a public officer or for service of a local government authority or a body corporate established for public purposes by any law. (6) Sub-article (2) of this article shall not apply to anything which is expressly or by necessary implication authorised to be done by any such provision of law as is referred to in sub-article (4) or (5) of this article. (7) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the law in question makes provision (not being provisions specifically relating to sex) whereby persons of any such description as is mentioned in sub-article (3) of this article may be subjected to any restriction on the rights and freedoms guaranteed by articles 38, 40, 41, 42 and 44 of this Constitution, being such a restriction as is authorised by article 38(2), 40(2), 41(2), 42(2) or 44(3). (8) Nothing in sub-article (2) of this article shall affect any discretion relating to the institution, conduct or discontinuance of civil or criminal proceedings in any court that is vested in any person by or under this Constitution or any other law. (9) A requirement, however made, that the Roman Catholic Apostolic Religion shall be taught by a person professing that religion shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this article. (10) Until the expiration of a period of two years commencing on the lst July, 1991, nothing contained in any law made before the 1st July, 1991, shall be held to be inconsistent with the provisions of this article, in so far as that law provides for different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex. (11) Nothing in the provisions of this article shall apply to any law or anything done under the authority of a law, or to any procedure or arrangement, in so far as such law, thing done, procedure or arrangement provides for the taking of special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women, and in so far only as such measures, taking into account the social fabric of Malta, are shown to be reasonably justifiable in a democratic society.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Land:
  Lithuania

  29 straipsnis Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Land:
  Lithuania

  Article 29. All persons shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officials. The rights of the human being may not be restricted, nor may he be granted any privileges on the ground of gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Land:
  Latvia

  91. All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Land:
  Latvia

  91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

 • Constitution of the Italian Republic
  Land:
  Italy

  Art. 3. All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby
  impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation
  of the country. Art. 10. (...) The legal status of foreigners is regulated by law in conformity with
  international provisions and treaties. (...)

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Land:
  Italy

  Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 10. (...) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (...)

 • Constitution of Ireland
  Land:
  Ireland

  Article 40.1. All citizens shall, as human persons, be held equal before the law. This shall not be held to mean that the State shall not in its enactments have due regard to differences of capacity, physical and moral, and of social function. Article 40.6.2. Laws regulating the manner in which the right of forming associations and nions and the right of free assembly may be exercised shall contain no political, religious or class discrimination.

 • Equality Act 2004
  Land:
  Ireland
 • Magyarország Alaptörvénye
  Land:
  Hungary

  XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) [...] (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény , nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti kűlönbségtétel nélkül biztosítja. [...] (4)Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Land:
  Hungary

  Article XV (Freedom and Responsibility) [...] (2) Hungary shall guarantee fundamental rights to everyone without discrimination and in particular without discrimination on grounds of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or any other status. [...]
  (4) By means of separate measures, Hungary shall help to achieve equality of
  opportunity and social inclusion.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Land:
  Greece

  Article 4 (5) Greek citizens contribute without distinction to public charges in proportion to their means. [...] Article 5 (2) All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law. [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Land:
  Greece

  Άρθρο 4 (5) Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς. […] Άρθρο 5 (2) Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo. [...]

 • Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
  Land:
  Germany

   

   

   

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Land:
  Germany

  Article 3 (... ) (3) No person shall be favoured or disfavoured because of sex, parentage, race, language, homeland and origin, faith, or religious or political opinions. No person shall be disfavoured because of disability. Article 33 (1) Every German shall have in every Land the same political rights and duties. (2) Every German shall be equally eligible for any public office according to his aptitude, qualifications and professional achievements. (3) Neither the enjoyment of civil and political rights, nor eligibility for public office, nor rights acquired in the public service shall be dependent upon religious affiliation. No one may be disadvantaged by reason of adherence or non-adherence to a particular religious denomination or philosophical creed.

 • General Equal Treatment Act
  Land:
  Germany

   

   

   

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Land:
  Germany

  Artikel 3 (...) (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 33 (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. (2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

 • Constitution
  Land:
  France

  Article 1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

 • Constitution
  Land:
  France

  Article 1 France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs.

 • Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
  Land:
  France

  Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

0 results found

0 results found