eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

15. pants - Brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt

15. pants - Brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt

1. Ikvienai personai ir tiesības strādāt un iesaistīties brīvi izraudzītā vai akceptētā profesijā.
2. Katrs Savienības pilsonis var brīvi meklēt darbu, strādāt, izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt dažādus pakalpojumus jebkurā dalībvalstī.
3. Trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir atļauja strādāt dalībvalstu teritorijā, ir tiesības uz tādiem pašiem darba apstākļiem, kādi ir Savienības pilsoņiem.

 • Text:

  Darba izvēles brīvību, kas paredzēta 15. panta 1. punktā, atzīst Tiesas judikatūra (sk. inter alia 1974. gada 14. maija spriedumu lietā 4/73 Nold, Recueil, 1974., 491. lpp., no 12. līdz 14. punktam, 1979. gada 13. decembra spriedumu lietā 44/79 Hauer, Recueil, 1979., 3727. lpp., 1986. gada 8. oktobra spriedumu lietā 234/85 Keller, Recueil, 1986., 2897. lpp., 8. punktu).
  Šī punkta pamatā ir arī 1961. gada 18. oktobrī parakstītās un visu dalībvalstu ratificētās Eiropas Sociālās hartas 1. panta 2. punkts un 1989. gada 9. decembrī parakstītās Kopienas Darba ņēmēju sociālo pamattiesību hartas 4. punkts. Vārdkopa `darba apstākļi` jāsaprot Līguma par Eiropas Savienības darbību 156. panta nozīmē.
  Panta 2. punkts attiecas uz trim brīvībām, ko garantē Līguma par Eiropas Savienības darbību 26., 45., 49. un 56. pants, proti, darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību.
  Panta 3. punkts ir balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. panta 1. punkta g) apakšpunktu, kā arī uz 1961. gada 18. oktobrī parakstītās un visu dalībvalstu ratificētās Eiropas Sociālās hartas 19. panta 4. punktu. Tādējādi piemēro Hartas 52. panta 2. punktu. Trešo valstu pilsoņu pieņemšanu darbā par jūrniekiem tādu kuģu komandās, kas kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, reglamentē Savienības tiesību akti un attiecīgo valstu tiesību akti un prakse.

  Source:
  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Šie paskaidrojumi ir sagatavoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija vadībā. Tie ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaši 51. un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem nav juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai.
 • Pelckmans Turnhout NV v Walter Van Gastel Balen NV and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:304
 • Pfleger and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:281
 • Pfleger and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:747
 • Herbert Schaible v Land Baden-Württemberg
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Herbert Schaible v Land Baden-Württemberg
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:526
 • Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH v Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Deutsches Weintor eG v Land Rheinland-Pfalz
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2012:189
 • Gerhard Fuchs (C-159/10) and Peter Köhler (C-160/10) v Land Hessen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:277

0 results found

0 results found

0 results found