You are here:
Publication date: 17 May 2018

Izzivi, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami v EU - Povzetek

Organizacije civilne družbe v Evropski uniji imajo ključno vlogo pri spodbujanju temeljnih pravic, vendar je zanje to zaradi pravnih in praktičnih omejitev postalo težavnejše. Čeprav obstajajo izzivi v vseh državah članicah EU, se njihova prava narava in obseg razlikujeta. Na splošno so podatki in raziskave o tem vprašanju, vključno s primerjalnimi raziskavami, pomanjkljivi. Poročilo agencije FRA zato obravnava različne vrste in vzorce izzivov, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami v EU. V njem so izpostavljene tudi obetavne prakse, ki lahko te zaskrbljujoče vzorce izničijo.

Overview

Čeprav obstajajo izzivi v vseh državah članicah EU, se njihova natančna narava in obseg po državah razlikujeta. Ti izzivi so med drugim: neugodne spremembe zakonodaje ali neustrezno izvajanje zakonov; ovire pri dostopu do finančnih virov in zagotavljanju njihove trajnosti; težave pri dostopu do nosilcev odločanja in vplivanju na razvoj prava in oblikovanje politik ter napadi in nadlegovanje zagovornikov človekovih pravic, vključno z negativnim diskurzom, usmerjenim v delegitimizacijo in stigmatizacijo organizacij civilne družbe.

Celotno poročilo agencije FRA o  tem vprašanju obravnava različne vrste in vzorce izzivov, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe po vsej EU, in izpostavlja obetavne prakse, ki lahko te zaskrbljujoče vzorce izničijo.

Related