17
May
2018

Предизвикателствата пред организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека в ЕС - Обощение

Организациите на гражданското общество в Европейския съюз имат ключова роля за насърчаването на основните права, но срещат нарастващи трудности в дейността си, дължащи се както на законодателни, така и на практически ограничения. Предизвикателства съществуват във всички държави — членки на ЕС, но техният характер и мащаб се различават. Обикновено липсват данни и проучвания, включително сравнителни изследвания, по този въпрос.
С оглед на това, в доклада на FRA са разгледани различните видове и категории предизвикателства, пред които са изправени организациите на гражданското общество, извършващи дейност в областта на правата на човека в ЕС. Tова са представени обещаващи практики, които могат да се използват за противодействие на тези пораждащи загриженост процеси. Наред с това са представени обещаващи практики, които могат да се използват за противодействие на тези пораждащи загриженост процеси.

Предизвикателства съществуват във всички държави — членки на ЕС, но техният характер и мащаб в отделните държави се различават. Тези предизвикателства включват: неблагоприятни законодателни изменения или неправилно прилагане на законодателството, проблеми, затрудняващи достъпа до финансови ресурси и осигуряването на тяхната устойчивост, трудности във връзка с достъпа до органите, вземащи решения, и участието в процесите на определяне на законодателството и политиките, както и нападения и тормоз на защитниците на правата на човека, включително представяне в отрицателна светлина с цел делегитимиране и заклеймяване на ОГО.

В пълния доклад на Агенцията за основните права по този въпрос са разгледани различните видове и  категории предизвикателства, пред които са изправени организациите на гражданското общество в ЕС, и са представени обещаващи практики, които могат да се използват за противодействие на тези пораждащи загриженост процеси.